Bài giảng môn Hóa học Lớp 8 - Tiết 29, Bài 20: Tỉ khối của chất khí

Bài giảng môn Hóa học Lớp 8 - Tiết 29, Bài 20: Tỉ khối của chất khí

NỘI DUNG BÀI

 1. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÍ B?

 2. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÔNG KHÍ ?

1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.

 MA : Khối lượng mol của khí A.

 MB : Khối lượng mol của khí B.

 

ppt 23 trang phuongtrinh23 28/06/2023 4070
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Hóa học Lớp 8 - Tiết 29, Bài 20: Tỉ khối của chất khí", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV: Lê Mai - Tr ường THCS Liên Việt 
Bài giảng Hóa Học 8 
TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 
? Hãy viết các công thức chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
 Công thức chuyển đổi : 
m = n x M (g) 
Trong đó : 
 n : là lượng chất ( số mol) M : là khối lượng mol của chất (g). m : là khối lượng chất (g) 
n = ( mol) 
m 
M 
; M = (g) 
m 
n 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Áp dụng : Hãy tính số mol của 22g CO 2 
 
 CO 2 
 CO 2 
Bài giải : = 44 g 
 Số mol của CO 2 : 
 = = = 0,5 mol 
m 
M 
22 
44 
Taïi sao quaû boùng bôm khí hiñro bay leân ñöôïc maø quaû boùng ta thoåi hôi thôû cuûa ta vaøo laïi khoâng bay leân ñöôïc ? 
Khí H 2 
Khí CO 2 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Khí 
A 
Khí 
B 
Khoâng 
khí 
Khí 
A 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ 
Tiết 29: 
Bài 20: 
NỘI DUNG BÀI 
	1. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÍ B? 
	2. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÔNG KHÍ ? 
1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ 
So saùnh khí khoái löôïng mol cuûa khí CO 2 
vaø khí H 2 . 
Haõy tính khoái löôïng mol cuûa khí CO 2 
vaø khí H 2 . 
M CO 2 = 12 + (16 x 2) = 44 (g) 
M H 2 = 1 x 2 = 2 (g) 
	 M CO 2 44 22 
 M H 2 2 1 
 = = 
Khí CO 2 naëng hay nheï hôn khí H 2 bao nhieâu laàn ? 
Vaäy khí CO 2 naëng hôn khí H 2 22 laàn . 
2. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ? 
Khí B 
Khí A 
? 
Khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ? 
1 mol H 2 
(2g) 
1mol CO 2 
( 44g) 
Khí B 
Khí A 
? 
Khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ? 
1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
	 d A /B : Tỉ khối của khí A đối với khí B. 
	 M A : Khối lượng mol của khí A. 
	 M B : Khối lượng mol của khí B. 
T ừ công thức (1), rút ra biểu thức tính M A , , M B . 
(1) 
=> 
BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ 
Vaäy khí CO 2 naëng hôn khí H 2 22 laàn . 
Bài tập 1: Cho biết khí O 2 , khí Cl 2 nặng hay nhẹ hơn khí H 2 bao nhiêu lần ? 
- Khí O 2 nặng hơn khí H 2 16 lần . 
- Khí Cl 2 nặng hơn khí H 2 35,5 lần . 
Kết luận : 
1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
	 d A /B : Tỉ khối của khí A đối với khí B. 
	 M A : Khối lượng mol của khí A. 
	 M B : Khối lượng mol của khí B. 
(1) 
=> 
BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ 
Giải : 
1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
	 d A /B : Tỉ khối của khí A đối với khí B. 
	 M A : Khối lượng mol của khí A. 
	 M B : Khối lượng mol của khí B. 
(1) 
=> 
BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ 
Bài tập 2: Hãy điền các số thích hợp vào ô trống ở bảng sau : 
M A 
d A/H 2 
32 
22 
8 
64 
44 
16 
M A = d A/H 2 x M H 2 = d A/H 2 x 2 = 
M H 2 = 1 x 2 = 2 (g) 
1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
	 d A /B : Tỉ khối của khí A đối với khí B. 
	 M A : Khối lượng mol của khí A. 
	 M B : Khối lượng mol của khí B. 
(1) 
=> 
BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ 
Khinh khí cầu 
2. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ? 
Không 
Khí 
Khí A 
? 
Khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ? 
Từ công thức (1) nếu thay khí B là không khí ( kk ), hãy viết công thức tính tỉ khối khí A so với không khí ? 
Thay giá trị M kk vào công thức trên ? 
Từ công thức (2) rút ra biểu thức tính khối lượng mol của khí A khi biết tỉ khối của khí A so với không khí ? 
BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ 
1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
	 d A /B : Tỉ khối của khí A đối với khí B. 
	 M A : Khối lượng mol của khí A. 
	 M B : Khối lượng mol của khí B. 
(1) 
=> 
2. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ? 
(2) 
d A/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí . 
Trong đó : 
M KK = (28 x 0,8) + (32 x 0,2) 29 (g) 
~ 
~ 
=> 
BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ 
1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
	 d A /B : Tỉ khối của khí A đối với khí B. 
	 M A : Khối lượng mol của khí A. 
	 M B : Khối lượng mol của khí B. 
(1) 
=> 
2. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ? 
(2) 
d A/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí . 
Bài tập 3: Cho biết khí SO 2 , khí Cl 2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? 
Giải : 
- Khí SO 2 nặng hơn không khí 2,2069 lần . 
- Khí Cl 2 nặng hơn không khí 2,448 lần . 
Kết luận : 
=> 
H 2 
BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ 
1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
	 d A /B : Tỉ khối của khí A đối với khí B. 
	 M A : Khối lượng mol của khí A. 
	 M B : Khối lượng mol của khí B. 
(1) 
=> 
2. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ? 
(2) 
d A/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí . 
CO 2 
Taïi sao quaû boùng bôm khí H 2 laïi bay leân coøn quaû boùng bôm khí CO 2 laïi rôi xuoáng ? 
=> 
BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ 
1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
	 d A /B : Tỉ khối của khí A đối với khí B. 
	 M A : Khối lượng mol của khí A. 
	 M B : Khối lượng mol của khí B. 
(1) 
=> 
2. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ? 
(2) 
d A/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí . 
Trong l òng đất luôn luôn xảy ra sự phân hủy một số hợp chất vô cơ và hữu cơ , sinh ra khí cacbon đioxit CO 2 . Khí CO 2 không màu , không có mùi , không duy trì sự cháy và sự sống của con người và động vật . Mặt khác , khí CO 2 lại nặng hơn không khí 1,52 lần . Vì vậy khí CO 2 thường tích tụ ở đáy giếng khơi , trên nền hang sâu . Người và động vật xuống những nơi này sẽ bị chết ngạt nếu không mang theo bình dưỡng khí hoặc thông khí trước khi xuống . 
=> 
BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ 
1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
	 d A /B : Tỉ khối của khí A đối với khí B. 
	 M A : Khối lượng mol của khí A. 
	 M B : Khối lượng mol của khí B. 
(1) 
=> 
2. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ? 
(2) 
d A/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí . 
Vì sao trong t ự nhiên khí cacbon đ ioxit (CO 2 ) th ường tích tụ ở đáy giếng kh ơ i hay đáy hang sâu ? 
=> CO 2 nÆng h¬n kh«ng khÝ nªn trong tù nhiªn khÝ CO 2 th­êng tÝch tô ë ®¸y giÕng hay ®¸y hang s©u . 
=> 
BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ 
1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
	 d A /B : Tỉ khối của khí A đối với khí B. 
	 M A : Khối lượng mol của khí A. 
	 M B : Khối lượng mol của khí B. 
(1) 
=> 
2. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ? 
(2) 
d A/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí . 
Caâu 1 : Khí N 2 nhẹ hơn khí nào sau đây ? 
 H 2	 c. NH 3 
b. C 2 H 2	 d. O 2 
Bài tập 4 : 
 Caâu 2 : Chaát khí naøo sau ñaây naëng hôn khoâng khí ? 
SO 2 	 c. H 2 
b. CH 4 	 d. N 2 
=> 
O 
X 
I 
H 
I 
Đ 
R 
O 
H 
O 
A 
K 
H 
O 
N 
N 
I 
T 
Ô 
4 
3 
2 
1 
Hàng ngang số 1 có 3 chữ cái : Ñaây laø chaát khí raát caàn thieát cho söï soáng ? 
Hàng ngang số 2 có 5 chữ cái : Ñaây laø loaïi khí nheï nhaát trong taát caû caùc chaát khí ? 
Hàng ngang số 3 có 6 chữ cái : Khaùi nieäm naøo duøng ñeå chæ con soá bieåu thò khaû naêng lieân keát cuûa nguyeân töû nguyeân toá naøy vôùi nguyeân töû nguyeân toá khaùc ? 
Hàng ngang số 4 có 8 chữ cái : Ñaây laø hoãn hôïp caùc chaát khí coù khoái löôïng mol laø 29 g? 
T 
R 
G 
K 
H 
GIẢI Ô CHỮ HOÁ HỌC 
I 
I 
Haøng doïc coù 4 chöõ caùi : Ñaây laø chaát khí coù nhieàu nhaát trong thaønh phaàn cuûa khoâng khí ? 
H ướng dẫn học ở nhà : 
 Làm bài 1, 2, 3, ( SGKtrang 69). 
 Xem bài mới : Tính theo công thức hóa học . 
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n QUÍ THẦY CÔ 
vµ c¸c em häc sinh ! 
1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
(1) 
=> 
2. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ? 
(2) 
d A/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí . 
	 d A /B : Tỉ khối của khí A đối với khí B. 
	 M A : Khối lượng mol của khí A. 
	 M B : Khối lượng mol của khí B. 
BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ 
Bài tập 5 : Hợp chất A có tỉ khối so với khí hiđro là 17. Hãy cho biết 5,6 lít khí A (ở đktc ) có khối lượng bao nhiêu gam ? 
Biết : V A = 5,6 lit. 
 d A/H 2 = 17. 
 m A = ? 
n A = 
M A = d A/H 2 x M A = 17 x 2 = 34 gam 
m A = n A x M A = 0,25 x 34 = 8,5 gam 
Giải : 
=> 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_hoa_hoc_lop_8_tiet_29_bai_20_ti_khoi_cua_chat.ppt