Giáo án Hình học 8 - Học kì 1 - Năm 2020

Giáo án Hình học 8 - Học kì 1 - Năm 2020

4. Phát triển năng lực

- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác

- Năng lực chuyên biệt: Phát triển năng lực vẽ hình,lập luận toán học; năng lực sử dụng ngôn ngữ, ký hiệu hình học

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Chuẩn bị của giáo viên: Thước thẳng, phấn màu,bài giảng điện tử

2. Chuẩn bị của học sinh: đồ dùng học tập, Ôn các kiến thức về điểm,đoạn thẳng

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Hoạt động khởi động (2’)

GV:Nêu nội dung chính chương I

2.Hoạt động hình thành kiến thức

 

doc 105 trang Phương Dung 02/06/2022 2511
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hình học 8 - Học kì 1 - Năm 2020", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày dạy:8A: / / 2020
 8B: / / 2020
Ch­¬ng I: Tø gi¸c
	TiÕt 1: 	tø gi¸c
I. MỤC TIÊU 
1. KiÕn thøc
- N¾m ®­îc ®Þnh nghÜa tø gi¸c, tø gi¸c låi. Tæng c¸c gãc cña tø gi¸c låi.
2. Kü n¨ng
- BiÕt vÏ, biÕt gäi tªn c¸c yÕu tè. BiÕt tÝnh sè ®o c¸c gãc cña mét tø gi¸c låi. 
3.Th¸i ®é
- BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc trong bµi vµo c¸c t×nh huèng thùc tiÔn.
4. Phát triển năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác
- Năng lực chuyên biệt: Phát triển năng lực vẽ hình,lập luận toán học; năng lực sử dụng ngôn ngữ, ký hiệu hình học
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên: Thước thẳng, phấn màu,bài giảng điện tử
2. Chuẩn bị của học sinh: đồ dùng học tập, Ôn các kiến thức về điểm,đoạn thẳng 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Hoạt động khởi động (2’)
GV:Nêu nội dung chính chương I
2.Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Kiến thức cần đạt
H§1: T×m hiÓu ®Þnh nghÜa tø gi¸c. (13’)
Mục tiêu :giúp hs hiểu được ĐN tứ giác
Tiến trình thực hiện
 GV: Treo b¶ng phô vÏ s½n h×nh1a, b, c
HS: Quan s¸t H.1a, b, c
GV: ë H.1 a, b, c gåm mÊy ®o¹n th¼ng? C¸c ®o¹n th¼ng ®­îc xÕp nh­ thÕ nµo ?
HS : Mçi h×nh 1a, 1b, 1c ®Òu gåm 4 ®o¹n th¼ng AB, BC, CD, DA trong ®ã bÊt kú 2 ®o¹n th¼ng nµo còng kh«ng cïng n»m trªn 1 ®­êng th¼ng
GV: Giíi thiÖu mçi h×nh 1a, 1b, 1c ®ã lµ mét tø gi¸c.
 -Tõ h×nh vÏ em h·y ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa vÒ tø gi¸c
HS : Suy nghÜ, tr¶ lêi
GV: §­a ra ®Þnh nghÜa tø gi¸c
GV: Giíi thiÖu ®Ønh, c¹nh cña tø gi¸c. 
GV: Cho h/s th¶o luËn theo bµn trong 3 phót tr¶ lêi ?1
HS : Suy nghÜ, tr¶ lêi
GV: Chèt l¹i c¸c nhËn xÐt cña h/s vµ ®­a ra ®Þnh nghÜa tø gi¸c låi.
GV: Giíi thiÖu quy ­íc: Khi nãi ®Õn tø gi¸c mµ kh«ng chó thÝch g× thªm, ta hiÓu ®ã lµ tø gi¸c låi.
GV: Treo b¶ng phô ghi néi dung ?2 gäi h/s d­íi líp lªn b¶ng ®iÒn vµo chç trèng
HS1: C©u a, b
HS2: C©u c, d
HS3: C©u e
HS : Theo dâinhËn xÐt bµi b¹n lµm trªn b¶ng
GV: Chèt l¹i c¸c nhËn xÐt, chèt l¹i ®¸p ¸n ®óng
HS: Ghi nhí kiÕn thøc
H§2: T×m hiÓu tæng c¸c gãc cña mét tø gi¸c.(10’)
Mục tiêu :giúp hs hiểu được tæng c¸c gãc cña mét tø gi¸c
Tiến trình thực hiện
GV: Em h·y nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa vÒ tæng ba gãc cña mét tam gi¸c ?
HS : Suy nghÜ, tr¶ lêi
GV: L­u ý h/s: Trong chøng minh ý b ta vÏ thªm 1 ®­êng chÐo cña tø gi¸c, nhê ®ã viÖc tÝnh tæng c¸c gãc cña tø gi¸c ®­îc ®­a vÒ tÝnh tæng c¸c gãc cña 2 tam gi¸c.
HS : Mét h/s lªn b¶ng tr×nh bµy, d­íi líp cïng lµmnhËn xÐt bµi b¹n lµm trªn b¶ng
GV: NhËn xÐt vµ chèt l¹i: Nh­ vËy tæng c¸c gãc cña 1 tø gi¸c b»ng bao nhiªu ®é ? (3600)
H§3: LuyÖn tËp (10’).
Mục tiêu :giúp hs vận dụng được ĐL tæng c¸c gãc cña mét tø gi¸c
GV: Cho h/s ho¹t ®éng nhãm trong thêi gian 5 phót
 +Nhãm 1 gi¶i ý a, b ë H.5
 +Nhãm 2 gi¶i ý c, d ë H.5
 +Nhãm 3, 4 cïng gi¶i ý a, b ë H.6
HS : Nhãm tr­ëng ph©n c«ng b¹n ghi b¶ng nhãm vµ cho c¸c b¹n trong nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái cña ®Çu bµi 
GV: Theo dâi h­íng dÉn c¸c nhãm lµm bµi
HS : Nhãm tr­ëng thèng nhÊt ý kiÕn cña nhãm ghi ra b¶ng nhãm
 - C¸c nhãm theo dâi nhËn xÐt chÐo
GV: NhËn xÐt bµi lµm cña c¸c nhãm
1. §Þnh nghÜa.
§Þnh nghÜa: SGK - tr 64
- C¸c ®iÓm A, B, C, D gäi lµ c¸c ®Ønh
- C¸c ®o¹n th¼ng AB, BC, CD, DA gäi lµ c¸c c¹nh.
?1
- ë H.1c-SGK cã mét c¹nh (ch¼ng h¹n AD) mµ tø gi¸c n»m trong c¶ 2 nöa mÆt ph¼ng cã bê lµ ®­êng th¼ng chøa c¹nh ®ã
- ë H.1b-SGK cã mét c¹nh (ch¼ng h¹n BC) mµ tø gi¸c n»m trong c¶ 2 nöa mÆt ph¼ng cã bê lµ ®­êng th¼ng chøa c¹nh ®ã.
- ChØ cã tø gi¸c ë H.1a-SGK lu«n n»m trong mét nöa mÆt ph¼ng cã bê lµ ®­êng th¼ng chøa bÊt kú c¹nh nµo cña tø gi¸c.
*§Þnh nghÜa tø gi¸c låi: SGK - tr 65
*Chó ý: SGK - tr 65
?2.
a, Hai ®Ønh kÒ nhau:
A vµ B, B vµ C
C vµ D, D vµ A
Hai ®Ønh ®èi nhau:
A vµ C, B vµ D
b, §­êng chÐo 
(®o¹n th¼ng nèi hai ®Ønh ®èi nhau) AC, BD
c, Hai c¹nh kÒ nhau: AB vµ BC, BC vµ CD, CD vµ DA, DA vµ AB
Hai c¹nh ®èi nhau: AB vµ CD, AD vµ BC
d, Gãc: , , , 
Hai gãc ®èi nhau: vµ , vµ 
e, §iÓm n»m trong tø gi¸c (®iÓm trong cña tø gi¸c): M, P
- §iÓm n»m ngoµi tø gi¸c (®iÓm ngoµi cña tø gi¸c): N, Q
2. Tæng c¸c gãc cña mét tø gi¸c.
?3.
a, Tæng 3 gãc cña 1 tam gi¸c b»ng 1800.
b, 
3. LuyÖn tËp.
Bµi 1 - tr 66: T×m x ë H.5 , H.6-SGK
-ë h×nh 5 - SGK.
a, 
b, 
c, 
d, 
- ë h×nh 6 - SGK
a, 
b, 
3.Luyện tập- vận dụng: ( 5')
- Hs nh¾c l¹i: + §Þnh nghÜa tø gi¸c, tø gi¸c låi
	 + §Þnh lý vÒ tæng c¸c gãc cña tø gi¸c
4.Tìm tòi mở rộng (3’)
GV: Gọi HS đọc phần có thể em chưa biết
- H­íng dÉn: Bµi 3-tr 67.
a, Dùa vµo tÝnh chÊt ®iÓm thuéc ®­êng trung trùc (häc ë líp 7-k× II) ®Ó chøng minh
5. H­íng dÉn HS tự häc ë nhµ: (2’)
- Häc bµi theo SGK vµ vë ghi
- BT vÒ nhµ: 2, 3, 4 (SGK-tr 67), h/s kh¸ giái lµm thªm bµi 5 - SGK-tr 67	
* Chuẩn bị tiết học sau: Đọc bài hình thang, mang thước kẻ.
Ngày dạy:8A: / / 2020
 8B: / / 2020
TiÕt 2:	h×nh thang
I.MỤC TIÊU
1. KiÕn thøc
- Häc sinh n¾m ®­îc h×nh thang, h×nh thang vu«ng, c¸c yÕu tè cña h×nh thang, biÕt c¸ch chøng minh mét tø gi¸c lµ h×nh thang, lµ h×nh thang vu«ng.
2.Kü n¨ng
- VËn dông ®­îc ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt dÊu hiÖu nhËn biÕt cña h×nh thang ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n chøng minh, dùng h×nh ®¬n gi¶n.
3.Th¸i ®é
- RÌn luyÖn tÝnh chÝnh x¸c vµ c¸ch lËp luËn chøng minh h×nh häc.
4. Phát triển năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác
- Năng lực chuyên biệt: Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực sử dụng ngôn ngữ, ký hiệu toán học
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên: Thước thẳng, phấn màu,bài giảng điện tử
2. Chuẩn bị của học sinh: đồ dùng học tập, Ôn các kiến thức về 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Hoạt động khởi động (5’)
* C©u hái: Nªu ®Þnh nghÜa tø gi¸c, tø gi¸c låi, tæng c¸c gãc trong mét tø gi¸c ?
-TÝnh sè ®o gãc thø t­ cña 1 tø gi¸c cho biÕt sè ®o cña 3 gãc kia b»ng 650, 750, 830
2.Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Kiến thức cần đạt
H§1:T×m hiÓu ®Þnh nghÜa h×nh thang (20’)
Mục tiêu :giúp hs hiểu được ĐN hình thang 
Tiến trình thực hiện
GV: Cho h/s quan s¸t H.13-SGK
 Em cã nhËn xÐt g× vÒ vÞ trÝ hai c¹nh ®èi AB vµ CD cña tø gi¸c ABCD
HS : AB//CD
GV: Giíi thiÖu ®Þnh nghÜa h×nh thang, c¹nh ®¸y, c¹nh bªn, ®¸y lín, ®¸y nhá, ®­êng cao.
GV: §­a ra b¶ng phô vÏ s½n H.15-tr 69
 Cho h/s quan s¸t vµ tr¶ lêi ?1.
HS : Tr¶ lêi ?1
GV: NhËn xÐt, ®­a ra c©u tr¶ lêi ®óng.
GV: Cho h/s th¶o luËn nhãm theo bµn trong thêi gian 5 phót ®Ó lµm ?2
HS : Hai h/s ®¹i diÖn cho 2 nhãm lÇn l­ît lªn b¶ng lµm ý a, ý b (mçi em 1 ý), d­íi líp theo dâinhËn xÐt.
GV: NhËn xÐt, söa sai cho h/s (nÕu cã)
GV: Qua ?2 em cã nhËn xÐt g× vÒ h×nh thang trong tr­êng hîp 
 + H×nh thang cã hai c¹nh bªn song song
 + H×nh thang cã 2 c¹nh ®¸y b»ng nhau
HS : §øng t¹i chç tr¶ lêi
GV: Chèt l¹i c¸c nhËn xÐt
H§2: T×m hiÓu h×nh thang vu«ng (6’)
Mục tiêu :giúp hs hiểu được hình thang vuông
Tiến trình thực hiện
GV:Cho h/s quan s¸t H.18-SGK víi AB//CD, 
HS :TÝnh = ?
GV: Giíi thiÖu ®Þnh nghÜa h×nh thang vu«ng.
HS: §äc l¹i ®Þnh nghÜa
H§3: LuyÖn tËp. (9’)
Mục tiêu :giúp hs vận được kiến thức vào bài tập 7
Tiến trình thực hiện
GV: Cho h/s th¶o luËn theo bµn trong thêi gian 3 phót lµm BT7-71
HS: §¹i diÖn cña 3 bµn tr¶ lêi (mçi bµn 1 ý), d­íi líp h/s theo dâinhËn xÐt
GV: Chèt l¹i c¸c nhËn xÐt, ®­a ra kÕt qu¶ ®óng
1. §Þnh nghÜa.
 C¹nh ®¸y
 C¹nh C¹nh 
 bªn bªn
 C¹nh ®¸y
- H×nh thang ABCD (AB//CD)
 AD; BC lµ c¹nh bªn
 AB; DC lµ c¹nh ®¸y (hoÆc ®¸y)
 AH lµ ®­êng cao
?1 H.15-SGK-tr 69
a, C¸c tø gi¸c ABCD, EFGH lµ h×nh thang. Tø gi¸c IMKN kh«ng lµ h×nh thang
b, Hai gãc kÒ 1 c¹nh bªn cña h×nh thang th× bï nhau (chóng lµ 2 gãc trong phÝa t¹o bëi 2 ®­êng th¼ng song song víi mét c¸t tuyÕn) 
?2
a, AB//CD 
 AD//BC
 (g.c.g)
 AD = BC, AB = CD
NhËn xÐt: H×nh thang cã hai c¹nh bªn song song th× hai c¹nh bªn b»ng nhau, hai c¹nh ®¸y b»ng nhau.
b, AB//CD
 (c.g.c)
AD = BC, 
Do ®ã AD//BC
NhËn xÐt: H×nh thang cã 2 c¹nh ®¸y b»ng nhau th× hai c¹nh bªn song song vµ b»ng nhau.
2. H×nh thang vu«ng.
AB//CD, 
ABCD lµ h×nh 
thang vu«ng
*§Þnh nghÜa:(SGK-tr 70)
3.LuyÖn tËp.
Bµi 7 - tr 71. H×nh 21 - SGK
a, x = 1000 , y = 1400
b, y = 500 , x = 700
c, x = 900 , y = 1150
	3.Luyện tập- vận dụng: ( 3')
- HS nh¾c l¹i §n h×nh thang, h×nh thang vu«ng
	4.Tìm tòi mở rộng (4’)
GV: Gọi HS 1 lên bảng làm bài 9
- H­íng dÉn: Bµi 9-tr 71
 lµ tam gi¸c g× ? V× sao ?
So s¸nh vµ (-tÝnh chÊt tam gi¸c c©n)
So s¸nh vµ 
AD//BC ABCD lµ h×nh g× ?
5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà( 1')
-Häc bµi theo SGK vµ vë ghi
- BT vÒ nhµ: 6, 8, 9 (SGK-tr 71)	
* Chuẩn bị tiết học sau: Mang thước đo góc, thước thẳng, bút chì.
 Ngày giảng: 8A : ./ ./2020
	 8B : / ../2020
Tiết 3
HÌNH THANG CÂN
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Biết định nghĩa, các tính chất, các dấu hiệu nhận biết hình thang cân 
2. Kĩ năng: Biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa và tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình thang cân để giải các bài tập về tính toán và chứng minh đơn giản.
3.Thái độ: Rèn luyện tính chính xác và cách lập luận chứng minh hình học.	
4. Phát triển năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác
- Năng lực chuyên biệt: Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực sử dụng ngôn ngữ, ký hiệu toán học
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc phấn màu,bài giảng điện tử
2. Học sinh: đồ dùng học tập, Ôn các kiến thức về hình thang
 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Hoạt động khởi động (5’)	 
	Vẽ hình thang vuông ABCD ? 
Nêu định nghĩa và dấu hiệu nhận biết hình thang ? 
2.Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1 (10') Định nghĩa hình thang cân
Mục tiêu :giúp hs hiểu được ĐN hình thang cân
Tiến trình thực hiện
GV: Cho HS quan sát hình 23 SGK và trả lời ?1.
HS: Hình thang ABCD có 
GV:Hình thang trên hình 23 là hình thang cân.
 Vậy thế nào là hình thang cân ?
HS: Nêu định nghĩa.
GV: Nhận xét và chuẩn kiến thức.
HS: Đọc dịnh nghĩa SGK
GV: Nhấn mạnh hai ý :
 + Hình thang
 + Hai góc kề một đáy bằng nhau 
GV: Gọi HS đọc chú ý.
HS: Đọc chú ý SGK
GV: Gọi HS đọc đề bài ?2
HS: Đọc đề bài ?2
GV: Tổ chức HS hoạt động nhóm (6') làm ?2
HS: về vị trí hoạt động nhóm
GV: Theo dõi, kiểm tra nhắc nhở các nhóm làm bài tập
HS: Nộp bảng nhóm
GV: Treo bảng phụ có ghi đáp án ?2 để HS so sánh nhận xét
HS: So sánh, nhận xét
Hoạt động 2 (15') tìm hiểu tính chất hình thang cân
Mục tiêu :giúp hs hiểu được tính chất hình thang cân
Tiến trình thực hiện
GV: Hãy đo độ dài hai cạnh bên của hình thang cân ?
HS: Thực hiện đo
 GV: Vậy chúng ta thấy trong hình thang cân thì hai cạnh bên của nó như thế nào ?
HS: Hai cạnh bên bằng nhau.
GV: Giới thiệu định lý.
 -Gợi ý HS chứng minh định lý: Kéo dài DA, CB cắt nhau ở O
 +Dựa vào định nghĩa tam giác cân
 cân 
 cân 
HS: Thực hiện.
GV: Giới thiệu chú ý SGK 
GV: Các em dự đoán như thế nào về hai đường chéo AC và BD ? Hãy đo AC và BD .
GV: Vậy trong hình thang cân hai đường chéo như thế nào ?
HS: Trả lời
GV: Hướng dẫn HS chứng minh (Dựa vào )
Hoạt động 3 (7') Dấu hiệu nhận biết
Mục tiêu :giúp hs hiểu được DHNB hình thang cân
Tiến trình thực hiện
GV: Vẽ hình 29 SGK và yêu cầu HS thực hiện 
vẽ hai điểm A ,B thuộc m sao cho ABCD là hình thang có hai đường chéo CA , DB bằng nhau? Nêu lại cách vẽ 2 điểm A , B thoả điều kiện đề bài ?
HS: Một em lên bảng thực hiện.
GV: Hãy đo góc C và D của hình thang ABCD. Nêu dự đoán về dạng của các hình thang có hai đường chéo bằng nhau 
HS: Thực hiện.
GV: Để nhận biết một tứ giác là hình thang cân hay không, ta làm thế nào?
HS: Trả lời.
GV: Nêu dấu hiệu nhận biết.
HS: Đọc dấu hiệu nhận biết.
1. Định nghĩa.
?1
*Định nghĩa: (SGK)
Tứ giác ABCD là hình thang cân
 AB /CD
 Û hoặc 
* Chú ý: (SGK)
?2
a) Các hình thang cân: ABDC, IKMN, PQST
b) Các góc còn lại: = 1000 , 
 = 1100 , = 700 , = 900 
c) Hai góc đối của hình thang cân thì bù nhau.
2. Tính chất. 
a) Định lý 1: SGK - tr 72
 ABCD là hình 
GT thang cân (AB//CD)
KL AD = CB
Chứng minh:(SGK /73)
* Chú ý (SGK/73)
b)Định lý 2: 
 ABCD là hình 
GT thang cân (AB//CD)
KL AC = BD
* Chứng minh: (SGK /73)
3. Dấu hiệu nhận biết.
?3
-Dùng compa vẽ các điểm A và B nằm 
trên m sao choCA = DB
(chú ý rằng các đoạn thẳng CA và DB phải cắt nhau)
- Đo các góc của hình thang ABCD ta thấy = , do đó ABCD là hình thang cân. Từ đó ta dự đoán: Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau là hình thang cân.
*Định lý 3: (SGK /74)
*Dấu hiệu nhận biết hình thang cân: (SGK/ 74)
3.Luyện tập- vận dụng: ( 3') 
Nêu định nghĩa, tính chất hình thang cân ?
-Nêu dấu hiệu nhận biết hình thang cân ? 
4.Tìm tòi mở rộng (4’)
- GV: Hướng dẫn HS vẽ bản đồ tư duy
-Hướng dẫn: Bài 15 SGK/75
 	DE có song song với BC không ? Vì sao = ?
5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:(1’)
-Học bài theo SGK và vở ghi
-BT về nhà: 12, 15, 16, 17 (SGK/ 74+75)	
 	 Ngày giảng: 8A : ./ ./2020
	 8B : / ../2020
Tiết 4
LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh định nghĩa, tính chất của hình thang, các dấu hiệu nhận biết của hình thang và hình thang cân .
2.Kĩ năng: Vận dụng được định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình thang , hình thang cân để giải các bài toán chứng minh và dựng hình đơn giản
3. Thái độ: Rèn tư duy suy luận, sáng tạo, tính cẩn thận khi trình bày bài 
4. Phát triển năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác
- Năng lực chuyên biệt: Phát triển năng lực Vẽ hình, sử dụng ngôn ngữ, ký hiệu toán học
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc phấn màu,bài giảng điện tử
2. Học sinh: đồ dùng học tập, Ôn các kiến thức về hình thang cân
 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Hoạt động khởi động (5’)
- Nêu điều kiện 1 tứ giác là hình thang cân ? 
2.Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1 (30') BÀI TẬP
Mục tiêu :giúp hs vận dụng được Kiến thức hình thang cân để làm bài tập
Tiến trình thực hiện
GV: Yêu cầu HS đọc bài 12 .SGK/74
HS: Đọc bài 12 SGK
GV: Gọi HS lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán.
HS: Vẽ hình, ghi GT, KL 
HS: Lên bảng trình bày phần chứng minh
GV: Sửa chữa
GV: Ngoài ra cách cmAED = BFC theo trường hợp trên, ta có thể Cm theo các trường hợp nào khác không?
HS: Đối với bài tập 12 thì DADE và DBCF còn bằng nhau theo các trường hợp: cạnh huyền - cạnh góc vuông; cạnh góc vuông và góc nhọn kề vì có 
AE = BF. 
GV: Yêu cầu HS đọc bài 15 SGK/74
HS: Đọc bài 15 SGK
GV: Gọi HS lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán.
HS: Vẽ hình, ghi GT, KL 
GV: Gợi ý muốn có BDEC là hình thang cân cần chứng minh gì?
HS: DE//BC và BE=DC hoặc EC = DB hoặc = 
GV: Muốn chứng minh: DE//BC cần chứng minh gì?
HS: =1 (đồng vị)
GV: Muốn chứng minh = cần dựa vào các nào?
HS: trả lời.
GV: Hãy tính = ; =
HS: Tính= ; =
GV: chuẩn kiến thức.
GV: Yêu cầu HS đọc bài 16 SGK/74
HS: Đọc bài 16 SGK
GV: Gọi HS lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán.
HS: Vẽ hình, ghi GT, KL 
GV: Hướng dẫn HS làm bài.
GV: Muốn chứng minh : BEDC là hình thang cân (theo bài 15) ta chứng minh điều gì?
HS: AE=AD hay AED cân
GV:Muốn chứng minh được AE = AD cần chứng minh gì?
HS: ADB=AEC
GV: Muốn chứng minh DE=BE cần chứng minh gì?
HS: BED cân
GV: Hướng dẫn HS phân tích bài toán theo hướng đi từ dưới lên:
ABCD là hình thang cân
GV: Gọi HS lên bảng trình bày lời giải.
HS: Một em lên bảng làm, các em khác cùng làm, so sánh và nhận xét kết quả.
GV: Nhận xét, đánh giá.
1.Chữa bài tập
Bài 12 (SGK/74)
 ABCD là hình thang cân.
 GT AB // DC, AB < DC
 KL DE = CF
Chứng minh:
Theo GT : ABCD là h.t.c có các đáy là AB, CD
+ Kẻ AE ^ DC , BF ^ DC (EFDC)
Ta có: ADE ,DBCF vuông
+ DADE và DBCF có:
 AD = BC(cạnh bên của h.t.c)
 = (đ/n)
Do đó: DADE = DBCF (c.huyền -góc nhọn)
Suy ra: DE =CF (cạnh tương ứng)
Bài 15 (SGK/ 75)
 DABC (AB =AC) D AB, EAC
GT AD = AE ; = 500
 KL a) BDEC là hình thang cân
 b) = ?;=?; =?;= ?.
Chứng minh:
a)Theo GT : DABC cân tại A nên ta có = 
Theo GT : AD = AE nên DADE cân tại A 
 do đó = Ê
Theo cách tính góc ở đáy của tam giác cân theo góc ở đỉnh ta có ; 
Vậy: =1DE // BC 
hay: BDEC là hình thang có đáy là DE và BC
Ta lại có = . 
Vậy DEBC là hình thang cân (theo đ/ng) 
b) Với  = 500 có:
== 1800 - 650 = 1150 
Bài 16 (SGK/75)
 DABC cân tại A ; 
GT BD và CE là các đường p/giác
KL BEDC là hình thang cân
 DE = BE = DC
Chứng minh:
ABC cân tại A nên ta có:
AB = AC; = (1)
BD; CE là các đường p/giác nên ta có: = = (2); 
 = = (3)
Từ (1),(2),(3) = 
BCD và CBE có = ; = 
BC là cạnh chung
Vậy:BCD = CBE (g.c.g)
BE = CD (2 cạnh tương ứng)
Vì AE = AB – BE , AD = AC – DC 
Mà AB = AC ; BE = CD
Do đó: AE = AD
Vậy AED cân tại A 
 = . Ta có = (= )
ED // BC (2 góc đồng vị bằng nhau)
Vậy: BEDC là hình thang có đáy ED và BC
Từ = BEDC là h.t.c
 Từ = (2 góc so le trong) và = 
Þ = do đó EBD cân tại E 
 Vậy: DE = BE = CD
3.Luyện tập- vận dụng: ( 4') 
- Hãy nhắc lại các dấu hiệu, tính chất của hình thang cân.
C©u 1( 3 ®) §iÒn dÊu "X" vµo « trèng thÝch hîp.
Néi dung
§óng
Sai
1. H×nh thang cã hai ®­êng chÐo b»ng nhau lµ h×nh thang c©n.
2. H×nh thang cã hai c¹nh bªn b»ng nhau lµ h×nh thang c©n.
3. H×nh thang cã hai c¹nh bªn b»ng nhau vµ kh«ng song song lµ h×nh thang c©n.
ĐÁP ÁN c©u 1, 3 ®óng;	 c©u 2 sai.
4.Tìm tòi mở rộng (5’)
BÀI TẬP H×nh thang MNPQ (MN//PQ) cã .Chøng minh r»ng: MNPQ lµ h×nh thang c©n.
* §¸p ¸n
 GT H×nh thang MNPQ(MN//PQ) :.
 KL MNPQ lµ h×nh thang c©n 
 Chøng minh 
Gäi E lµ giao ®iÓm cña MN vµ PQ.
Tam gi¸c EPQ cã (do ) 
nªn: Tam gi¸c EPQ c©n t¹i E Suy ra: EP = EQ (1)
 T­¬ng tù EN = EM (2)
 Tõ (1) vµ (2) suy ra: EP + EM = EQ + EN 
 hay : MP = NQ.
H×nh thang MNPQ cã MP= NQ (hai ®­êng chÐo b»ng nhau ) nªn lµ h×nh thang c©n. 
5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:(1’)
- Ôn lại lí thuyết đã học
- Hoàn thiện các bài tập còn lại. 
Ngày giảng: 8A : ./ ./2020
	 8B : / ../2020
	CHỦ ĐỀ :ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC,CỦA HÌNH THANG
Tiết 5 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức: HS biết định nghĩa và tính chất đường trung bình của tam giác
2. Kĩ năng: HS biết vẽ đường trung bình của tam giác và vận dụng tính chất để tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh các đường thẳng song song, tính góc trong tam giác.
3. Thái độ: Rèn luyện tính chính xác, cẩn thận.
4. Phát triển năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác
- Năng lực chuyên biệt: Phát triển năng lực Vẽ hình, sử dụng ngôn ngữ, ký hiệu toán học
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc phấn màu,bài giảng điện tử
2. Học sinh: đồ dùng học tập, Ôn các kiến thức về hình thang 
 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Hoạt động khởi động (5’)
	- Nêu các tính chất của hình thang cân, dấu hiệu nhận biết hình thang cân.
2.Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1 (17') Đường trung bình của tam giác
Mục tiêu :giúp hs Tìm hiểu đường trung bình của tam giác 
Tiến trình thực hiện
GV: Yêu cầu HS làm (?1) 
HS: Đọc ?1
GV: Gọi HS lên bảng vẽ hình
HS: Một HS lên bảng vẽ hình, các em khác cùng làm cùng thực hiện.
GV: Gọi HS nêu dự đoán về vị trí của điểm E trên cạnh AC.
HS: Nêu dự đoán: 
GV:Chốt lại nêu định lí 1.
HS: Đọc định lí.
GV: Hướng dẫn HS chứng minh dự đoán.
GV: Gợi ý HS cách tạo ra tam giác = nhau (đoạn thẳng bằng nhau)
ADE có cạnh AE
Cạnh EC phải là cạnh của tam giác nào để tam giác đó bằng ADE 
HS: Vẽ EF//AD
GV: Hãy chứng minh: ADE=EFC
HS: Thực hiện chứng minh
GV: Giới thiệu định nghĩa đường trung bình của tam giác qua hình 35 SGK
HS: Đọc định nghĩa SGK
GV: Yêu cầu HS làm ?2 SGK.
HS: Làm (?2) SGK
GV: Nhận xét, đánh giá.
GV: Giới thiệu định lí 2 SGK.
HS: Đọc định lí.
- Vẽ hình, ghi GT, KL của định lí 
GV: Muốn chứng minh DE=BC ta hãy tạo ra trên DE 1 đoạn bằng BC
GV: Hãy dự đoán tứ giác DBCF là hình gì?
HS: Trả lời
GV: Muốn chứng minh DB,CF là 2 cạnh đáy của hình thang ta làm thế nào?
HS: DB//CF ; DB=CF
GV: Gọi HS thực hiện chứng minh.
HS: Một em lên bảng thực hiện, các em khác cùng làm, so sánh và nhận xét kết quả.
GV: Nhận xét, sửa sai 
GV: Yêu cầu HS thực hiện ?3 .
HS: Một em lên bảng làm, 
HS: các em khác cùng làm, so sánh và nhận xét kết quả.
GV: Nhận xét, đánh giá.
Hoạt động 2(15') Luyện tập
Mục tiêu :giúp hs vận dụng TC đường trung bình của tam giác để làm bài tập
Tiến trình thực hiện
GV: Gọi HS đọc bài 20 SGK/79
HS: Đọc bài 20 SGK/79
GV: Gọi HS lên bảng làm.
HS: Một em lên bảng làm, các em khác cùng làm, so sánh và nhận xét kết quả.
GV: Nhận xét, sửa sai 
GV: Gọi HS đọc bài 21 SGK/79
HS: Đọc bài 21 SGK/79, vẽ hình bài 21
GV: Yêu cầu HS quan sát hình.
GV: Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm (5').
-HS: Thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ. Nhóm trưởng điều hành hoạt động của nhóm, thống nhất ý kiến của nhóm
-GV: Quan sát, giúp đỡ các nhóm thực hiện.
HS: Các nhóm báo cáo kết quả làm việc của nhóm mình
Gv: Nhận xét, chốt lại kiến thức, đánh giá mức độ đạt được của các nhóm
1.Đường trung bình của tam giác:
?1
 E là trung điểm của cạnh AC.
* Định lý 1: SGK/76 
GT ABC , AD = DB ;DE//BC
KL AE=EC 
Chứng minh:
Kẻ EF//AB (FBC)
Hình thang DEFB có hai cạnh bên EF//DB nên DB=EF mà AD=DB(gt) AD=EF
xét ADE và EFC có
=1 (đồng vị)
AD=EF (cm trên) 
1= (cùng bằng ) (g-c-g)
ADE=EFC 
AE=EC nên E là trung điểm của AC
*Định nghĩa : SGK/15
?2 
 = ; 
DE = BC
*Định lý 2: SGK/77 
 ABC	
GT DA=DB 
 EA=EC 
KL DE//BC 
 DE=BC
Chứng minh: 
Vẽ điểm F sao cho E là trung điểm của DF
Ta được AED =CEF (c-g-c)
AD=FC và =1
theo (gt) AD=DB BD=FC (1)
Vì =1 (so le trong)AD//FC
Hay DB//FC (2)
DBCF là hình thang DE//BC
(vì 2 đáy DB=FC DF=BC cạnh bên)
do đó DE//BC ; DE =BC
?3
-D lµ trung ®iÓm cña AB
-E lµ trung ®iÓm cña AC
DE lµ ®­êng trung b×nh cña 
2.Luyện tập:
* Bài 20 (SGK/79): 
AK = KC (=8cm)
=(=800) 
IK//BC 
IA=IB =10(cm) (đ/l 1 đg trung bình của)
* Bài 21 (SGK/79):	 
OAB có CO=CB ; DO=DA
CD là đường trung bình của OAB
nên CD=AB 
AB =2CD =2.3=6(cm)
3.Luyện tập- vận dụng: ( 4') 
- Hãy nhắc lại khái niệm đường trung bình của tam giác, tính chất đường trung bình của tam giác.
4.Tìm tòi mở rộng (3’)
Vẽ sơ đồ tư duy khái quát nội dung bài học
Sưu tầm và làm một số bài tập nâng cao
5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:(1’)
	- Làm các bài tậptập 22 (SGK/80); Bài 22;26 (SBT/63) 
 - Häc bµi theo SGK vµ vë ghi, häc kÜ ®Þnh nghÜa, ®Þnh lÝ
* Chuẩn bị tiết học sau: §äc tr­íc bµi ®­êng trung b×nh cña h×nh thang
 Ngày dạy 8A: ../ ../2020
 8B: ../ ../2020
Tiết 6
ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA HÌNH THANG
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Học sinh biết định nghĩa đường trung bình của hình thang và các định lý 3, định lý 4 về đường trung bình của hình thang
2. Kĩ năng: Vận dụng được định lý về đường trung bình của hình thang để tính độ dài, chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai đường thẳng song song.
3.Thái độ: Giáo dục cho HS tính cẩn thận, chính xác trong vẽ hình và tính toán.
4. Phát triển năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác
- Năng lực chuyên biệt: Phát triển năng lực Vẽ hình, sử dụng ngôn ngữ, ký hiệu toán học
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc phấn màu,bài giảng điện tử
2. Học sinh: đồ dùng học tập, Ôn các kiến thức về hình thang cân
 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Hoạt động khởi động (5’)
	-Nêu định nghĩa đường trung bình của tam giác ?
 - Đường trung bình của tam giác có tính chất gì ? 
2.Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Định lí 3(12')
Mục tiêu :giúp hs Tìm hiểu ĐN đường trung bình của hình thang 
Tiến trình thực hiện
GV: Yêu cầu HS đọc ?4
HS: Đọc ?4
GV: Yêu cầu HS vẽ hình và làm ?4.
HS: Nêu dự đoán về vị trí của điểm I trên AC, vị trí của F trên BC.
GV: Từ kết quả của ?4 em có nhận xét gì?
HS: nhận xét. 
GV: Chốt lại - nêu định lý 3 
GV: Gọi HS lên bảng ghi GT, KL của định lý.
HS: Ghi GT, KL của định lý.
GV: (Gợi ý HSchứng minh): Kẻ đường chéo AC của hình thang ABCD cắt EF tại I. Hãy so sánh IA và IC.Từ đó so sánh FB, FC?
GV: Yêu cầu HS đọc phần chứng minh SGK.
HS: Đọc và nghiên cứu phần chứng minh.
GV: Giới thiệu định nghĩa đường trung binh của hình thang qua hình vẽ.
 +E là trung điểm của AD
 +F là trung điểm của BC
 +EF là đường trung bình của hình thang ABCD
Hoạt động 2: Định lí 4(18')
Mục tiêu :giúp hs Tìm hiểu TC đường trung bình của hình thang 
Tiến trình thực hiện
GV: Hãy nêu tính chất đường trung bình của tam giác ?
HS: Trả lời
GV: Hãy dự đoán tính chất đường trung bình của hình thang ?
HS: Dự đoán
GV: Kết luận đưa định lý 4
HS: Đọc định lý 4 SGK và ghi giả thiết, kết luận của định lý.
GV: Hướng dẫn HS chứng minh định lý
 - Để chứng minh EF//DC ta tạo ra một tam giác có EF là trung điểm của 2 cạnh và DC nằm trên cạnh thứ 3. Đó là (K là giao điểm của AF và DC)
 -Tiếp tục chứng minh: 
GV: Gọi HS đọc ?5 SGK/79
HS: Quan sát hình, suy nghĩ cách làm.
GV: Gợi ý: Để tìm được x ta phải chứng minh BE là đường TB của hình thang ACFD. Sau đó vận dụng định lý 4 để tìm x.
GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm(5') làm ?5.
-HS: Thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ. Nhóm trưởng điều hành hoạt động của nhóm, thống nhất ý kiến của nhóm
-GV: Quan sát, giúp đỡ các nhóm thực hiện.
HS: Các nhóm báo cáo kết quả làm việc của nhóm mình
Gv: Nhận xét, chốt lại kiến thức, đánh giá mức độ đạt được của các nhóm
2. Đường trung bình của hình thang
?4 
I là trung điểm của AC vì CI là đường trung bình của D ADC
F là trung điểm của BC vì IFlà đường trung bình của D ABC
* Định lý 3: (SGK/78)
GT ABCD là hình thang (AB//DC)
 AE = ED, EF//DC, EF//AB
KL BF = FC
Chứng minh: SGK- tr 78
* Định nghĩa: SGK /788
*Định lý 4: SGK
GT Hình thang ABCD (AB//DC)
 AE = ED , BF = FC
KL EF//AB , EF//CD
Chứng minh: SGK/79
?5
-Theo định lý 4 
ta có: 
hay 
3.Luyện tập- vận dụng: ( 4') 
	-Hãy nêu Định nghĩa, tính chất đường trung bình của tam giác, hình thang.
4.Tìm tòi mở rộng (5’)
Bµi 25. +Tr­íc hÕt ta chøng minh: EK//AB, KF//CD//AB
+Qua K ta cã KE, KF cïng //AB nªn theo tiªn ®Ò¬clÝt: E, K, F th¼ng hµng
.
5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:(1’)
-Học thuộc định nghĩa và tính chất đường trung bình của tam giác, hình thang 
-BT về nhà: bài23® bài 25 (SGK/ 80)
* Chuẩn bị tiết học sau: Ôn kĩ lí thuyết giờ sau chữa bài tập 
Ngày giảng: 8A : ./ ./2020
	 8B : ./ ./2020
Tiết 7
LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Giúp học sinh củng cố lại kiến thức về đường trung bình của tam giác, hình thang.
2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng lập luận trong chứng minh và vận dụng các định lý đã học vào bài toán thực tế.
3. Thái độ: Giáo dục cho HS tính cẩn thận, chính xác trong vẽ hình và tính toán.
4. Phát triển năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác
- Năng lực chuyên biệt: Phát triển năng lực Vẽ hình, sử dụng ngôn ngữ, ký hiệu toán học
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc phấn màu,bài giảng điện tử
2. Học sinh: đồ dùng học tập, Ôn kiến thức về đường trung bình của tam giác ,của hình thang
 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Hoạt động khởi động (5’)
	- Phát biểu định nghĩa về đường trung bình của tam giác, của hình thang
 - Phát biểu tính chất của đường trung bình trong tam giác, trong hình thang 
2.Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1 Ch÷a bµi tËp(10')
Mục tiêu :giúp hs vận dụng được Kiến thức tc của đường trung bình của hình thang để làm bài tập
Tiến trình thực hiện
GV: Yêu cầu HS quan sát hình 44 SGK/80 và đọc nội dung bài.
HS: Quan sát hình và suy nghĩ cách làm.
GV: Gọi HS lên bảng làm.
HS: Một em lên bảng làm, các em khác cùng làm, so sánh và nhận xét kết quả.
GV: Nhận xét, sửa sai 
Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp(21')
Mục tiêu :giúp hs vận dụng được Kiến thức tc của đường trung bình của tam giác,của hình thang để làm bài tập
Tiến trình thực hiện
GV: Gọi HS đọc đề bài
HS: Đọc đề bài
GV: Gợi ý cách giải
GV:Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài 26 trong 6'
HS: Hoạt động cá nhân 2'
HS: Thảo luận , ghi kết quả vào bảng nhóm
GV: Treo bảng phụ có ghi đáp án 
HS: So sánh, nhận xét
GV: Sửa chữa.
GV: Gäi HS ®äc bµi 27 ( 80 )
HS: lªn b¶ng vÏ h×nh ghi gt,KL
HS: ë d­íi líp lµm bµi t¹i chç
GV:nªu h­íng CM bµi to¸n
- §ùa vµo ®©u ®Ó so s¸nh EK víi CD;KF víi AB? 
- HS: lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i 
- Cã khi nµo KEF kh«ng?
- HS: khi AB//CD th× KEF
- GV:Chèt l¹i- Víi tø gi¸c bÊt k× ABCD lu«n cã hÖ thøc 
 EF 
- Khi nµo th× EF = ? H·y gi¶i thÝch râ ®iÒu ®ã.
- Gv:Gi¶i thÝch 
Víi tø gi¸c bÊt k× ABCD ta lu«n cã:
 EK//CD;FK//AB;EFEK+FK(1)
- DÊu ®¼ng thøc chØ x¶y ra khi K n»m gi÷a E 
vµ F khi ®ã E,K,F th¼ng hµng. V× AB//EF, CD//EF nªn AB//CD, Lóc ®ã ABCD sÏ lµ h×nh thang (AB//CD)
- Tãm l¹i: EF = khi vµ chØ khi AB//CD (nãi c¸ch kh¸c ABCD lµ h×nh thang cã ®¸y lµ AB vµ CD)
Chữa bài tập
Bài 23 (SGK/80).
, 
 (1)
IK đi qua trung điểm 1 cạnh bên của hình thang MNQP
IK đi qua trung điểm cạnh PQ
KQ = x = 5dm (Theo định lý 3)
2. Luyện tập
Bµi 26 ( SGK.80)
 A 8 cm B
 C x D
 E 16cm F
 y 
 G H
- Theo h×nh vÏ, CD lµ ®­êng trung b×nh cña h×nh thang ABFE nªn ta cã:
VËy: x = 12 (cm).
- Theo h×nh vÏ, EF lµ ®­êng trung b×nh cña h×nh thang CDHG nªn ta cã:
 GH = 2EF - CD
 hay GH = 2.16 -12 = 20 (cm).
 VËy: y = 20 (cm).
Bµi 27(SGK 80) B
 A 
	 F
 E K 
 D C
 Tø gi¸c ABCD:
gt EA=ED ; FB=FC
 KA=KC
KL so s¸nh EK víi CD ; KF víi AB
 c/m: EF 
 Gi¶i:
Theo GT ta cã:E lµ trung ®iÓm cña AD
 K lµ trung ®iÓm cña AC
Nªn EK lµ ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c ADC vµ ta cã

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hinh_hoc_8_hoc_ki_1_nam_2020.doc