Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 20: Tỉ khối của chất khí

NỘI DUNG BÀI

1. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÍ B?

2. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÔNG KHÍ?

1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?

 

ppt phuongtrinh23 28/06/2023 1770
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 20: Tỉ khối của chất khí", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 20. 
TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 
Hãy viết các công thức chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất? 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
 Công thức chuyển đổi: 
m = n x M (g) 
Trong đó : 
 n : là lượng chất (số mol) M : là khối lượng mol của chất (g). m : là khối lượng chất (g) 
n = ( mol) 
m 
M 
; M = (g) 
m 
n 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Áp dụng : Hãy tính số mol của 22g CO 2 
 
n 
 CO 2 
M 
 CO 2 
Bài giải : = 44 g 
 Số mol của CO 2 : 
 = = = 0,5 mol 
m 
M 
22 
44 
Tại sao qủa bóng bơm khí hiđro bay lên được mà quả bóng ta thổi hơi thở của ta vào lại không bay lên được? 
Khí H 2 
Khí CO 2 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Khí 
A 
Khí 
B 
Không 
khí 
Khí 
A 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 
Bài 20. 
NỘI DUNG BÀI 
	 1. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÍ B? 
	 2. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÔNG KHÍ? 
1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
BÀI 20. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 
So sánh khối lượng mol của khí CO 2 
và khí H 2 . 
Hãy tính khối lượng mol của khí CO 2 
và khí H 2 . 
M CO 2 = 12 + (16 x 2) = 44 (g) 
M H 2 = 1 x 2 = 2 (g) 
	 M CO 2 44 22 
 M H 2 2 1 
 = = 
Khí CO 2 nặng hay nhẹ hơn khí H 2 bao nhiêu lần? 
Vậy khí CO 2 nặng hơn khí H 2 22 lần. 
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? 
Khí B 
Khí A 
? 
Khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ? 
1 mol H 2 
(2g) 
1mol CO 2 
( 44g) 
Khí B 
Khí A 
? 
Khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ? 
1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
	 d A/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B. 
	 M A : Khối lượng mol của khí A. 
	 M B : Khối lượng mol của khí B. 
Từ công thức (1), rút ra biểu thức tính M A , , M B . 
(1) 
=> 
Vậy khí CO 2 nặng hơn khí H 2 22 lần. 
BÀI 20. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 
Bài tập 1: Cho biết khí O 2 , khí Cl 2 nặng hay nhẹ hơn khí H 2 bao nhiêu lần? 
- Khí O 2 nặng hơn khí H 2 16 lần. 
- Khí Cl 2 nặng hơn khí H 2 35,5 lần. 
Kết luận : 
1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
	 d A/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B. 
	 M A : Khối lượng mol của khí A. 
	 M B : Khối lượng mol của khí B. 
(1) 
=> 
Giải : 
BÀI 20. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 
1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
	 d A/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B. 
	 M A : Khối lượng mol của khí A. 
	 M B : Khối lượng mol của khí B. 
(1) 
=> 
Bài tập 2: Hãy điền các số thích hợp vào ô trống ở bảng sau: 
M A 
dA/H 2 
32 
22 
8 
64 
44 
16 
M A = dA/H 2 x MH 2 = dA/H 2 x 2 
MH 2 = 1 x 2 = 2 (g) 
BÀI 20. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 
1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
	 d A/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B. 
	 M A : Khối lượng mol của khí A. 
	 M B : Khối lượng mol của khí B. 
(1) 
=> 
Khinh khí cầu 
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? 
Không 
Kh í 
Khí A 
? 
Khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ? 
BÀI 20. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 
Từ công thức (1) nếu thay khí B là không khí (kk), hãy viết công thức tính tỉ khối khí A so với không khí? 
Thay giá trị M kk vào công thức trên? 
Từ công thức (2) rút ra biểu thức tính khối lượng mol của khí A khi biết tỉ khối của khí A so với không khí? 
1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
	 d A/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B. 
	 M A : Khối lượng mol của khí A. 
	 M B : Khối lượng mol của khí B. 
(1) 
=> 
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? 
(2) 
d A/kk : Là tỉ khối của khí A đối với không khí. 
Trong đó: 
M KK = (28 x 0,8) + (32 x 0,2) 29 (g) 
~ 
~ 
=> 
BÀI 20. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 
1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
	 d A/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B. 
	 M A : Khối lượng mol của khí A. 
	 M B : Khối lượng mol của khí B. 
(1) 
=> 
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? 
(2) 
d A/kk : Là tỉ khối của khí A đối với không khí. 
Bài tập 3: Cho biết khí SO 2 , khí Cl 2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần? 
Giải : 
- Khí SO 2 nặng hơn không khí 2,2069 lần. 
- Khí Cl 2 nặng hơn không khí 2,448 lần. 
Kết luận: 
=> 
BÀI 20. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 
H 2 
1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
	 d A/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B. 
	 M A : Khối lượng mol của khí A. 
	 M B : Khối lượng mol của khí B. 
(1) 
=> 
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? 
(2) 
d A/kk : Là tỉ khối của khí A đối với không khí. 
CO 2 
Tại sao quả bóng bơm khí H 2 lại bay lên còn quả bóng bơm khí CO 2 lại rơi xuống ? 
=> 
BÀI 20. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 
1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
	 d A/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B. 
	 M A : Khối lượng mol của khí A. 
	 M B : Khối lượng mol của khí B. 
(1) 
=> 
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? 
(2) 
d A/kk : Là tỉ khối của khí A đối với không khí. 
Trong l òng đất luôn luôn xảy ra sự phân hủy một số hợp chất vô cơ và hữu cơ, sinh ra khí cacbon đioxit CO 2 . Khí CO 2 không màu, không có mùi, không duy trì sự cháy và sự sống của con người và động vật. Mặt khác, khí CO 2 lại nặng hơn không khí 1,52 lần. Vì vậy khí CO 2 thường tích tụ ở đáy giếng khơi, trên nền hang sâu. Người và động vật xuống những nơi này sẽ bị chết ngạt nếu không mang theo bình dưỡng khí hoặc thông khí trước khi xuống. 
=> 
BÀI 20. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 
1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
	 d A/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B. 
	 M A : Khối lượng mol của khí A. 
	 M B : Khối lượng mol của khí B. 
(1) 
=> 
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? 
(2) 
d A/kk : Là tỉ khối của khí A đối với không khí. 
Vì sao trong t ự nhiên khí cacbon đ ioxit (CO 2 ) th ường tích tụ ở đáy giếng kh ơ i hay đáy hang sâu? 
=> CO 2 nặng hơn không khí nên trong tự nhiên khí CO 2 th­ường tích tụ ở đáy giếng hay đáy hang sâu. 
=> 
BÀI 20. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 
1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 
	 d A/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B. 
	 M A : Khối lượng mol của khí A. 
	 M B : Khối lượng mol của khí B. 
(1) 
=> 
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? 
(2) 
d A/kk : Là tỉ khối của khí A đối với không khí. 
Câu 1 : Khí N 2 nhẹ hơn khí nào sau đây? 
 H 2	 c. NH 3 
b. C 2 H 2	 d. O 2 
Bài tập 4 : 
 Câu 2 : Chất khí nào sau đây nặng hơn không khí? 
SO 2 	 c. H 2 
b. CH 4 	 d. N 2 
=> 
BÀI 20. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 
BÀI 20. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 
Bài tập 5 : Hợp chất A có tỉ khối so với khí hiđro là 17. Hãy cho biết 5,6 lít khí A (ở đktc) có khối lượng bao nhiêu gam ? 
Biết: V A = 5,6 lit. 
 dA/H 2 = 17. 
 m A = ? 
Giải 
n A = 
M A = dA/H 2 x M A = 17 x 2 = 34 gam 
m A = n A x M A = 0,25 x 34 = 8,5 gam 
O 
X 
I 
H 
I 
Đ 
R 
O 
H 
O 
A 
K 
H 
O 
N 
N 
I 
T 
Ơ 
4 
3 
2 
1 
Hàng ngang số 1 có 3 chữ cái: Đây là chất khí rất cần thiết cho sự sống? 
Hàng ngang số 2 có 5 chữ cái: Đây là loại khí nhẹ nhất trong tất cả các chất khí? 
Hàng ngang số 3 có 6 chữ cái: Khái niệm nào dùng để chỉ con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác? 
Hàng ngang số 4 có 8 chữ cái: Đây là hỗn hợp các chất khí có khối lượng mol là 29 g? 
T 
R 
G 
K 
H 
GIẢI Ô CHỮ HOÁ HỌC 
I 
I 
Hàng dọc có 4 chữ cái: Đây là chất khí có nhiều nhất trong thành phần của không khí? 
H ướng dẫn học ở nhà: 
 Làm bài 1, 2, 3, (SGKtrang 69). 
 Xem bài mới: Tính theo công thức hóa học. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_hoa_hoc_lop_8_bai_20_ti_khoi_cua_chat_khi.ppt