Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

VD2: Hãy tìm thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 24 (g) cacbon.

Gợi ý:

Tìm số mol cacbon tham gia phản ứng.

- Viết PTHH của cacbon cháy trong oxi.

Tìm số mol O2 tham gia phản ứng.

Tìm thể tích khí oxi cần dùng (đktc)

 

pptx 12 trang phuongtrinh23 28/06/2023 1140
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 22: Tính theo phương trình hóa học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 22.  TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC  
Kiểm tra bài 
Hãy nêu công thức chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất. 
Hãy viết công thức chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí. 
m = n x M (g)  m: khối lượng chất  n : số mol chất  M: khối lượng mol chất 
 m 
 n = — (mol) 
 M 
M 
 n = — (mol) 
m 
V = 22,4 x n (l) 
 n : số mol chất 
 V : thể tích khí (đktc) 
22,4 : thể tích 1 mol khí (đktc) 
 V 
n = — (mol) 
 22,4 
2. Bằng cách nào tìm được thể tích chất khí tham gia và sản phẩm? 
VD1: Cacbon cháy trong không khí sinh ra khí cacbonic: 
 C + O 2 → CO 2 
	Hãy tìm thể tích khí cacbonic (đktc) sinh ra, nếu có 2,8 (l) khí oxi tham gia phản ứng. 
t o 
Gợi ý: 
Tìm số mol oxi tham gia phản ứng. 
Tìm số mol CO 2 sinh ra sau phản ứng dựa vào tỉ lệ các chất trong PTHH. 
Tìm thể tích CO 2 (đktc) sinh ra sau phản ứng. 
Bài giải: 
- Tìm số mol khí oxi tham gia phản ứng: 
- Tìm số mol CO 2 sinh ra sau phản ứng: 
 C + O 2 → CO 2 
Theo phương trình hóa học: 
 1 mol O 2 tham gia phản ứng, sinh ra 1 mol CO 2 . 
Vậy: 0,125 mol O 2 tham gia phản ứng, sinh ra 0,125mol CO 2 . 
Tìm thể tích khí CO 2 (đktc) sinh ra sau phản ứng: 
 V = 22,4 x n = 22,4 x 0,125 = 2,8 (l) 
n 
 O 2 
= 
4 
32 
= 
0,125 (mol) 
t o 
 CO 2 
VD2: Hãy tìm thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 24 (g) cacbon. 
Gợi ý: 
Tìm số mol cacbon tham gia phản ứng. 
- Viết PTHH của cacbon cháy trong oxi. 
Tìm số mol O 2 tham gia phản ứng. 
Tìm thể tích khí oxi cần dùng (đktc) 
Bài giải: 
- Tìm số mol C tham gia phản ứng: 
- Tìm số mol O 2 tham gia phản ứng: 
 C + O 2 → CO 2 
Theo phương trình hóa học: 
 Đốt cháy 1 mol C cần dùng 1 mol O 2 . 
Vậy: Đốt cháy 2 mol C cần dùng 2 mol O 2 . 
Tìm thể tích khí O 2 cần dùng (đktc): 
 V = 22,4 x n = 22,4 x 2 = 44,8 (l) 
n 
 C 
= 
24 
n 
 O 2 
= 
12 
= 
2 (mol) 
t o 
Các bước tiến hành: 
Viết PTHH. 
Chuyển đổi khối lượng chất hoặc thể tích chất khí thành số mol chất. 
Dựa vào PTHH để tìm số mol chất tham gia hoặc chất tạo thành. 
Chuyển đổi số mol chất thành khối lượng (m = n x M) hoặc thể tích khí ở đktc (V = 22,4 x n). 
Bài tập củng cố: 
Cho khí hiđro dư đi qua đồng (II) oxit nóng màu đen, thu được 0,32 g kim loại đồng màu đỏ và hơi nước ngưng tụ. 
Viết PTHH xảy ra. 
Tính lượng đồng (II) oxit tham gia phản ứng. 
Tính thể tích hiđro ở đktc đã tham gia phản ứng. 
Tính lượng nước ngưng tụ thu được sau phản ứng. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoa_hoc_lop_8_bai_22_tinh_theo_phuong_trinh_hoa_ho.pptx