Bài giảng môn Lịch sử Lớp 8 - Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

Bài giảng môn Lịch sử Lớp 8 - Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

Đây là những hình ảnh của đất nước nào? Nêu những hiểu biết của em về đất nước Ấn Độ hiện nay

Ấn Độ là một quốc gia có diện tích và dân số đứng thứ 2 thế giới sau Trung Quốc. Là đất nước giàu tài nguyên, thiên nhiên như than đá, sắt, kim cương, dầu mỏ Vì vậy, là miếng mồi ngon mà các nước tư bản phương Tây thèm khát

II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘ

Thảo luận nhóm theo bàn

Nhóm 1. Tìm hiểu phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ?

Nhóm 2. Tìm hiểu về kết quả, ý nghĩa của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ?

Khởi nghĩa của binh lính Xi - pay 1857 - 1859 600 lính Xi – pay cùng nhân dân nổi dậy khởi nghĩa vũ trang Tiêu biểu tinh thần bất khuất của nhân dân Ấn độ chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc

 

ppt 11 trang thuongle 8821
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Lịch sử Lớp 8 - Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đây là những hình ảnh của đất nước nào? Nêu những hiểu biết của em về đất nước Ấn Độ hiện nayẤn Độ là một quốc gia có diện tích và dân số đứng thứ 2 thế giới sau Trung Quốc. Là đất nước giàu tài nguyên, thiên nhiên như than đá, sắt, kim cương, dầu mỏ Vì vậy, là miếng mồi ngon mà các nước tư bản phương Tây thèm khátẤn Độ cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19Thảo luận cặp đôi/baTình hình đất nước Ấn Độ ở thế kỷ XVIII như thế nào?Giá trị lương thực xuất khẩuSố người chết đóiNăm Số lượng Năm Số lượng người chết184018581901858 000 livrơ3800 000 livrơ9300 000 livrơ1825-18501850-18751875-1900 400.000 5.000.00015.000.000Qua bảng thống kê, em có nhận xét gì về chính sách thống trị của thực dân Anh và hậu quả của nó đối với nhân dân Ấn Độ? (Thảo luận theo bàn)Nh÷ng h×nh ¶nh vÒ n¹n ®ãi ë Ên §é do hËu qu¶ chÝnh s¸ch cai trÞ cña thùc d©n AnhII. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘThảo luận nhóm theo bànNhóm 1. Tìm hiểu phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ?Nhóm 2. Tìm hiểu về kết quả, ý nghĩa của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ?Tên phong tràoThời gian diễn raHình thức đấu tranhÝ nghĩaKhởi nghĩa của binh lính Xi - pay1857 - 1859600 lính Xi – pay cùng nhân dân nổi dậy khởi nghĩa vũ trangTiêu biểu tinh thần bất khuất của nhân dân Ấn độ chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộcĐấu tranh của Đảng Quốc Đại1885 - 1908Đấu tranh đòi quyền tự trị và phát triển kinh tế dân tộc. Tiêu biểu là nhân vật Ti – lắcThể hiện tinh thần dân tộc của giai cấp tư sản Ấn ĐộBải công của công nhân Bom - bay7-1907Bải công chính trịThể hiện sự trưởng thành của và ý thức dân tộc của công nhân Ấn ĐộThöïc daân Anh ñaøn aùp nghóa quaân Xipay1234512345123456712345123456712345678912345612345677ÔNHßaTrong §¶ng Quèc §¹i, ph¸i nµy chñ tr­¬ng tho¶ hiÖp víi Anh6XIPAyCuéc khëi nghÜa më ®Çu phong trµo gi¶i phãng d©n téc Ên §é Ph¸i chñ ch­iến cương quyÕt chèng Anh2CÊPTIÕN4Ng­ười ®øng ®Çu ph¸i chèng AnhTIL¾C8ChÝnh s¸ch thèng trÞ cña Anh ®­îc®¸nh gi¸ b»ng tõ nµyTH¢M§éC5§©y lµ mét chÝnh s¸ch thèng trÞ cña AnhCHIA§ÓTRÞNGUD¢N3Mét chÝnh s¸ch thèng trÞ kh¸c cña Anh vÒ mÆt v¨n ho¸, gi¸o dôcTªn chÝnh ®¶ng cña giai cÊp t­ư s¶n d©n téc1QUèC§¹ITÊURANH§Từ khóatRß CH¥I« CH÷ẤN ĐỘ THẾ KỶ XVIII – ĐẦU THẾ KỶ XXI. Sự xâm lược và chính sách thống trị của AnhÁp bức, bóc lột, vơ vét của cải, tài nguyên của Ấn Độ. Đời sống nhân dân Ấn Độ vô cùng khổ cực, nạn chết đói tràn lanII. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn ĐộKhởi nghĩa binh lính Xi – pay (1857 – 1859)Cuộc đấu tranh của Đảng Quốc Đại (1885 – 1908)Khởi nghĩa công nhân Bom – bay (7 – 1908)Thế kỷ XVIII thực dân Anh hoàn thành công cuộc chinh phục và đặt ách thống trị Ấn ĐộDÆn dß1. VÒ nhµ häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái trong SGK trang 58. 2. ChuÈn bÞ bµi míi: §äc vµ chuÈn bÞ tr­íc Bµi 10 :Trung quèc cuèi thÕ kØ XIX - ®Çu thÕ kØ xX + Trung Quèc bÞ c¸c n­íc ®Õ quèc chia xÎ + Phong trµo ®Êu tranh cña nh©n d©n Trung Quèc cuèi thÕ kØ XIX - ®Çu thÕ kØ XX + C¸ch m¹ng T©n Hîi n¨m 1911

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_lich_su_lop_8_bai_9_an_do_the_ki_xviii_dau_the.ppt