Đề trắc nghiệm kiểm tra 15p Hình học Lớp 8

Đề trắc nghiệm kiểm tra 15p Hình học Lớp 8

5. Cho hình thoi ABCD có 2 đường chéo AC = 3 cm và BD =4cm. Độ dài canh của hình thoi đó là :

 A.2 cm B. 7 cm C. 5 cm D. 14 cm

6. Nhóm tứ giác nào có tổng số đo hai góc đối bằng 1800 ?

A. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình vuông.B. Hình thang cân, hình thoi, hình vuông.

C. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi.D. Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật.

7. Hai đường chéo của hình vuông có tính chất :

A. Bằng nhau, vuông góc với nhau. B. Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

C. Là tia phân giác của các góc của hình vuông. D. Cả A,, B, C

II. Tự luận ( 6đ ):

 Câu 1. (2đ) Tam giác vuông có cạnh huyền bằng 12cm. Hỏi trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng bao nhiêu?

 Câu 2. ( 4đ) Cho tam giác ABC. Gọi D, M, E theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CA.

a. Chứng minh tứ giác ADME là hình bình hành.

b. Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác ADME là hình chữ nhật ?

c. Khi M di chuyển trên cạnh BC thì trung điểm J của AM di chuyển trên đường nào ?

 

doc 4 trang thuongle 10231
Bạn đang xem tài liệu "Đề trắc nghiệm kiểm tra 15p Hình học Lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. Trắc nghiệm : Khoanh tròn chữ cái trước phương án trả lời đúng (4đ).
1. Tứ giác ABCD có = 1200; = 800 ; = 1000 thì:
A. = 1500 	; B. = 900 ; C. = 400 ; D. = 600 
2. Hình chữ nhật là tứ giác: 
A. Có hai cạnh vừa song song vừa bằng nhau. B. Có bốn góc vuông.
C. Có bốn cạnh bằng nhau. D. Có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông. 
3. Nhóm hình nào đều có trục đối xứng:
A. Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật.B. Hình thang cân, hình thoi, hình vuông, hình bình hành.
C. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.D. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông.
 4. Cho hình vẽ. Biết AB song song DC và AB = 4 ; DC = 8.
 4.1 Hỏi EF = ?
A.10 B. 4 C. 6 D. 20
 4.2 Hỏi IK = ? 
A.1,5 B. 2 C. 2,5 D. Cả A, B, C sai.
5. Cho hình thoi ABCD có 2 đường chéo AC = 3 cm và BD =4cm. Độ dài canh của hình thoi đó là :
 A.2 cm 	B. 7 cm C. 5 cm D. 14 cm
6. Nhóm tứ giác nào có tổng số đo hai góc đối bằng 1800 ?
A. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình vuông.B. Hình thang cân, hình thoi, hình vuông.
C. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi.D. Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật.
7. Hai đường chéo của hình vuông có tính chất :
A. Bằng nhau, vuông góc với nhau. B. Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
C. Là tia phân giác của các góc của hình vuông. D. Cả A,, B, C
II. Tự luận ( 6đ ):
 Câu 1. (2đ) Tam giác vuông có cạnh huyền bằng 12cm. Hỏi trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng bao nhiêu?
 Câu 2. ( 4đ) Cho tam giác ABC. Gọi D, M, E theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CA.
a. Chứng minh tứ giác ADME là hình bình hành.
b. Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác ADME là hình chữ nhật ?
c. Khi M di chuyển trên cạnh BC thì trung điểm J của AM di chuyển trên đường nào ?
I. Trắc nghiệm : Khoanh tròn chữ cái trước phương án trả lời đúng (4đ).
1. Tứ giác ABCD có = 1300; = 700 ; = 1100 thì:
A. = 500 	; B. = 900 ; C. = 700 ; D. = 600 
2. Hình vuông là tứ giác: 
A. Có hai cạnh vừa song song vừa bằng nhau. B. Có bốn góc vuông.
C. Có bốn cạnh bằng nhau. D. Có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông. 
3. Nhóm hình nào đều có trục đối xứng:
A. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.
B. Hình thang cân, hình thoi, hình vuông, hình bình hành.
C. Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật.
D. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông.
 4. Cho hình vẽ. Biết AB song song DC và AB = 5 ; DC = 9.
 4.1 Hỏi EF = ?
A.7 B. 14 C. 5 D. 4
 4.2 Hỏi IK = ? 
A.1,5 B. 2 C. 2,5 D. Cả A, B, C sai.
5. Hai đường chéo của hình vuông có tính chất :
A. Bằng nhau, vuông góc với nhau. B. Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
C. Là tia phân giác của các góc của hình vuông. D. Cả A,, B, C
6. Nhóm tứ giác nào có tổng số đo hai góc đối bằng 1800 ?
A. Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật.
B. Hình thang cân, hình thoi, hình vuông.
C. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi.
D. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình vuông.
7. Cho hình thoi ABCD có 2 đường chéo AC = 6 cm và BD = 8cm. Độ dài canh của hình thoi đó là :
 A.2 cm 	B. 5 cm C. 7cm D. 14 cm
II. Tự luận ( 6đ ):
 Câu 1. ( 2 đ) Tam giác vuông có cạnh huyền bằng 10cm. Hỏi trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng bao nhiêu?
 Câu 2. ( 4đ) Cho tam giác ABC. Gọi D, M, E theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CA.
a. Chứng minh tứ giác ADME là hình bình hành.
b. Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác ADME là hình chữ nhật ?
c. Khi M di chuyển trên cạnh BC thì trung điểm J của AM di chuyển trên đường nào ?
I/ TRẮC NGHIỆM
Hãy chọn đáp án đúng rồi ghi vào bài làm:
Câu 1: Tổng các góc trong của một tứ giác bằng:
 A. 900;	B. 3600;	 C. 1200;	D. 1800
Câu 2: Tứ giác nào sau đây vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi ?
	A. Hình thang; 	B. Hình bình hành;	 C. Hình vuông;	D. Hình thang cân.
Câu 3: Một tứ giác là hình thoi nếu nó là:
A. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau. B. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau.
C. Hình thang có hai cạnh bên song song. D. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau
Câu 4: Một tứ giác là hình bình hành nếu nó là: 
	A. Tứ giác có các góc kề bằng nhau.	B. Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau . 
C. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau.	D. Hình thang có hai đường chéo vuông góc
Câu 5: Trong các hình sau, hình nào không có trục đối xứng:
	A. Hình vuông . B. Hình bình hành C.Hình thoi. D. Hình thang cân .
Câu 6: Một tứ giác là hình vuông nếu :
A.Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau . B .Tứ giác có bốn góc bằng nhau 
C .Hình thoi có một góc vuông D. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau
Câu 7: Cho tứ giác ABCD có :A=65o ,B=117o ,C =71o .Số đo góc D là :
A .115o . B. 105o . C=1070 . D=1090 .
II. TỰ LUẬN:
Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm BC. Qua M kẻ MEAB (E AB) MFAC (F AC ) .
a) Chứng minh tứ giác AEMF là hình chữ nhật.
b) Gọi N là điểm đối xứng của M qua F. Tứ giác MANC là hình gì ? Tại sao?
c) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AEMF là hình vuông
C. Hướng dẫn chấm – biểu điểm
	I. Trắc nghiệm khách quan: (3,5 điểm) Mỗi ý chọn đúng được 0,5 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
Đ/A
B
C
D
B
B
C
C
 II. Tự luận (6,5 điểm)
Vẽ hình ,ghi GT-KL đúng cho 0,5 điểm .
a)Chứng minh được là hình chữ nhật . Tứ giác có 3 góc vuông (1,5 điểm ).
b)-Chứng minh được là hình bình hành Tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường .( 1,5 điểm )
 -Là hình thoi cho 1,5 điểm .Hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc 
c)Tam giác ABCD vuông cân tại A thì tứ giác AEMF là hình vuông (1,5 điểm)
Đề 1/ Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng trong các câu sau:
 Hãy khoanh tròn chữ cái đứng đầu phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau được gọi là:
A. Hình bình hành B. Hình thang cân C. Hình thoi D. Hình vuông 
Câu 2 : Hình bình hành có một góc vuông được gọi là:
A. Hình thang vuông B. Hình chữ nhật	 C. Hình thoi D. Hình vuông 
Câu 3. Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau được gọi là:
A. Hình bình hành B. Hình thang cân C. Hình thoi D. Hình vuông
Câu 4. Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau được gọi là:
A. Hình bình hành B. Hình thang cân C. Hình thoi D. Hình vuông
Câu 5. Tứ giác có hai cạnh đối song song được gọi là:
A. Hình bình hành B. Hình thang cân C. Hình thoi D. Hình vuông
Câu 6. Cho tứ giác ABCD có: thì bằng?
	A. = 600	 B. =700	 C. =900	 D. = 1200
Đề 2/ Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Tứ giác có các cạnh đối song song được gọi là:
A. Hình bình hành B. Hình thang cân C. Hình thoi D. Hình vuông
Câu 2. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau được gọi là:
A. Hình thang cân B. Hình chữ nhật	 C. Hình thoi D. Hình vuông 
Câu 3. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau được gọi là:
A. Hình thang cân B. Hình chữ nhật	 C. Hình thoi D. Hình vuông 
Câu 4 : Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau được gọi là:
A. Hình bình hành B. Hình thang vuông C. Hình thoi D. Hình vuông 
Câu 5 : Một hình vuông có cạnh bằng 6 cm , đường chéo của hình vuông đó bằng :
 A. 8 cm B . cm C. 6 cm D. cm
Câu 6. Cho tứ giác ABCD có: thì bằng?
	A. = 600	 B. =700	 C. =900	 D. = 1200
Đề 3/ 
 Hãy khoanh tròn chữ cái đứng đầu phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1 : Tứ giác có 4 góc vuông được gọi là:
A. Hình bình hành B. Hình chữ nhật	 C. Hình thoi D. Hình vuông 
Câu 2: Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc được gọi là:
A. Hình thang vuông B. Hình chữ nhật	 C. Hình thoi D. Hình vuông 
Câu 3. Tứ giác có 4 góc vuông và có 4 cạnh bằng nhau được gọi là:
A. Hình bình hành B. Hình chữ nhật	 C. Hình thoi D. Hình vuông 
Câu 4. Đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác được gọi là:
A. Đường trung tuyến B. Đường trung trực C. Đường trung bình D. Đường cao
Câu 5. Tứ giác có các cạnh đối song song được gọi là:
A. Hình bình hành B. Hình chữ nhật	 C. Hình thoi D. Hình vuông 
Câu 6. Cho tứ giác ABCD có: thì bằng?
	A. = 600	 B. =700	 C. =900	 D. = 1200
Đề 4/ 
 Hãy khoanh tròn chữ cái đứng đầu phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Hình thang cân có một góc vuông được gọi là:
A. Hình thang vuông B. Hình chữ nhật	 C. Hình thoi D. Hình vuông 
Câu 2. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau được gọi là:
A. Hình thang vuông B. Hình chữ nhật	 C. Hình thoi D. Hình vuông 
Câu 3. Hình thoi có một góc vuông được gọi là:
A. Hình bình hành B. Hình chữ nhật	 C. Hình thang vuông D. Hình vuông 
Câu 4 : Đường trung bình của tam giác thì:
A. Song song với cạnh thứ ba B. Bằng nửa cạnh thứ ba	
C. Song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy. D. Song song với cạnh thứ ba và bằng cạnh ấy.
Câu 5. Đường trung bình của hình thang thì:
A. Song song với hai cạnh đáy. B. Bằng nửa tổng 2 đáy.
C. Song song với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy. D. Song song với hai đáy và bằng tổng hai đáy.	
Câu 6. Cho tứ giác ABCD có: thì bằng? A. = 600	 B. =700	 C. =900	 D. = 1000 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_trac_nghiem_kiem_tra_15p_hinh_hoc_lop_8.doc