Bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình Đại số Lớp 8

Bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình Đại số Lớp 8

Bài 3: Một tổ có kế hoạch sản xuất 350 sản phẩm theo năng suất dự kiến. Nếu tăng năng suất 10 sản phẩm một ngày thì tổ đó hoàn thành sản phẩm sớm 2 ngày so với giảm năng suất 10 sản phẩm mỗi ngày. Tính năng suất dự kiến

Bài 4: Một tổ sản xuất phải làm được 600 sản phẩm trong một thời gian quy định với năng suất quy định. Sau khi làm xong 400 sản phẩm tổ sản xuất tăng năng suất lao động, mỗi ngày làm tăng thêm 10 sản phẩm so với quy định. Vì vậy mà công việc được hoàn thành sớm hơn quy định một ngày. Tính xem, theo quy định, mỗi ngày tổ sản xuất phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài 5: Một xí nghiệp đánh bắt hải sản theo kế hoạch phải đánh được 800 tấn cá. Nhờ tăng năng suất 20 tấn mỗi tháng nên hoàn thành kế hoạch sớm hơn 2 tháng. Tính năng suất mỗi tháng theo kế hoạch của xí nghiệp?

Bài 6: Một đội sản xuất phải làm 1000 sản phẩm trong 1 thời gian quy định. Nhờ tăng năng suất lao động, mỗi ngày đội làm thêm được 10 sản phẩm so với kế hoạch. Vì vậy chẳng đã làm vượt mức kế hoạch 80 sản phẩm mà còn hoàn thành công việc sớm hơn 2 ngày so với quy định. Tính số sản phẩm mà tổ phải làm 1 ngày theo kế hoạch.

 

docx 2 trang thuongle 25361
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình Đại số Lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
DẠNG 1: BÀI TOÁN NĂNG SUẨT
Bài 1: Hai tổ cùng dệt may một loại áo như nhau. Số áo tổ thứ nhất làm được trong 6 ngày nhiều hơn số áo tổ thứ hai làm được trong 8 ngày là 40 chiếc. Biết rằng năng suất lao động của tổ thứ nhất hơn tổ thứ hai là 30 áo một ngày. Tính năng suất lao động của mỗi tổ.
Bài 2: ​ Một tổ sản xuất có kế hoạch sản xuất 720 sản phẩm theo năng suất dự kiến. Nếu tăng năng suất 10 sản phẩm mỗi ngày thì hoàn thành sớm hơn 4 ngày so với giảm năng suất 20 sản phẩm mỗi ngày. Tính năng suất dự kiến theo kế hoạch .
Bài 3: Một tổ có kế hoạch sản xuất 350 sản phẩm theo năng suất dự kiến. Nếu tăng năng suất 10 sản phẩm một ngày thì tổ đó hoàn thành sản phẩm sớm 2 ngày so với giảm năng suất 10 sản phẩm mỗi ngày. Tính năng suất dự kiến
Bài 4: Một tổ sản xuất phải làm được 600 sản phẩm trong một thời gian quy định với năng suất quy định. Sau khi làm xong 400 sản phẩm tổ sản xuất tăng năng suất lao động, mỗi ngày làm tăng thêm 10 sản phẩm so với quy định. Vì vậy mà công việc được hoàn thành sớm hơn quy định một ngày. Tính xem, theo quy định, mỗi ngày tổ sản xuất phải làm bao nhiêu sản phẩm?
Bài 5: Một xí nghiệp đánh bắt hải sản theo kế hoạch phải đánh được 800 tấn cá. Nhờ tăng năng suất 20 tấn mỗi tháng nên hoàn thành kế hoạch sớm hơn 2 tháng. Tính năng suất mỗi tháng theo kế hoạch của xí nghiệp?
Bài 6: Một đội sản xuất phải làm 1000 sản phẩm trong 1 thời gian quy định. Nhờ tăng năng suất lao động, mỗi ngày đội làm thêm được 10 sản phẩm so với kế hoạch. Vì vậy chẳng đã làm vượt mức kế hoạch 80 sản phẩm mà còn hoàn thành công việc sớm hơn 2 ngày so với quy định. Tính số sản phẩm mà tổ phải làm 1 ngày theo kế hoạch.
Bài 7: Một tổ công nhân theo kế hoạch phải làm 140 sản phẩm trong một thời gian quy định. Nhưng khi thực hiện năng suất của tổ đã vượt năng suất dự định 4 sản phẩm mỗi ngày. Do đó tổ hoàn thành công việc sớm hơn dự định 4 ngày. Hỏi thực tế mỗi ngày tổ đã làm được bao nhiêu sản phẩm?
Bài 8: Một công nhân dự kiến hoàn thành một công việc trong một thời gian quy định với năng suất 12 sản phẩm trong 1 giờ. Sau khi làm xong một nửa công việc, người đó tăng năng suất, mỗi giờ làm được 15 sản phẩm. Nhờ vậy công việc được hoàn thành sớm hơn dự định 1 giờ. Tính số sản phẩm người công nhân đó phải làm.
DẠNG 2: BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG
Bài 1: Mét ¤ t« ®i tõ A ®Õn B cïng mét lóc, ¤ t« thø hai ®i tõ B vÒ A víi vËn tèc b»ng vËn tèc ¤ t« thø nhÊt. Sau 5 giê chóng gÆp nhau. Hái mçi ¤ t« ®i c¶ qu·ng ®­êng AB mÊt bao l©u.
Bài 2: Mét ¤ t« du lÞch ®i tõ A ®Õn C. Cïng lóc tõ ®Þa ®iÓm B n»m trªn ®o¹n AC cã mét ¤ t« vËn t¶i cïng ®i ®Õn C. Sau 5 giê hai ¤ t« gÆp nhau t¹i C. Hái ¤ t« du lÞch ®i tõ A ®Õn B mÊt bao l©u , biÕt r»ng vËn tèc cña ¤ t« t¶i b»ng vËn tèc cña ¤ t« du lÞch.
Bài 3: §­êng s«ng tõ thµnh phè A ®Õn thµnh phè B ng¾n h¬n ®­êng bé 10 km ®Ó ®i tõ thµnh phè A ®Õn thµnh phè B Ca n« ®i hÕt 3 giê 20 phót ¤ t« ®i hÕt 2 giê.VËn tèc Ca n« kÐm vËn tèc ¤ t« 17 km /h. TÝnh vËn tèc cña Ca n«.
Bài 4: Mét ng­êi ®i xe m¸y tõ A ®Õn B víi v©n tèc trung b×nh 30 km / h. Khi ®Õn B ng­êi ®ã nghØ 20 phót råi quay trë vÒ A víi vËn tèc trung b×nh 25 km /h. TÝnh qu·ng ®­êng AB, biÕt thêi gian c¶ ®i vµ vÒ lµ 5 giê 50 phót.
Bài 5: Hai vËt chuyÓn ®éng trªn mét ®­êng trßn cã ®­¬ng kÝnh 2m , xuÊt ph¸t cïng mét lóc tõ cïng mét ®iÓm . NÕu chóng chuyÓn ®éng cïng chiÒu th× cø 20 gi©y l¹i gÆp nhau. NÕu chóng chuyÓn ®éng ng­îc chiÒu th× cø 4 gi©y l¹i gÆp nhau. TÝnh vËn tèc cña mçi vËt.

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_giai_bai_toan_bang_cach_lap_phuong_trinh_dai_so_lop.docx