Bài giảng Địa lí Lớp 8 - Tiết 34, Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

Bài giảng Địa lí Lớp 8 - Tiết 34, Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

 2. Địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau.

Nhắc lại những nét chính của lịch sử phát triển tự nhiên nước ta qua các giai đoạn:

Tiền Cambri.

Cổ kiến tạo.

 Cuối cổ kiến tạo.

Tân kiến tạo.

Giai đoạn tân kiến tạo có ý nghĩa ntn đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta?

ppt 28 trang phuongtrinh23 27/06/2023 2580
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 8 - Tiết 34, Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
? Dựa vào màu sắc , bảng chú thích H 28.1:- Nước ta có những dạng địa hình nào ? 
Tiết 34  BÀI 28. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
- Dạng địa hình nào chiếm ưu thế ? 
 1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam. 
 § Þa h×nh d­íi 1000m, nói cao trªn 2000m chiÕm bao nhiªu % ? 
 § åi nói chiÕm mÊy phÇn diÖn tÝch l·nh thæ ? 
Quan s¸t H 28.1 vµ kªnh ch ÷ mục 1 SGK cho biÕt : 
 Em có nhận xét gì về đặc điểm của địa hình đồi núi nước ta ? 
 Địa hình Việt Nam đa dạng , trong đó : 
+ § åi nói chiÕm 3/4 diÖn tÝch l·nh thæ , l à bộ phận quan trọng nhất . 
+ Chủ yếu là đồi núi thấp . 
 * Dựa vào hình 28.1 
- Em hãy xác định các dãy núi lớn ? 
- Tìm đỉnh núi Phan-xi-păng và đỉnh Ngọc Linh . 
Hoàng liên sơn 
Pu đen đinh 
Pu Sam Sao 
Trường sơn bắc 
Trường sơn nam 
3143m 
2598m 
 Daõy Hoaøng Lieân Sôn 
 ? Đồi núi có những thuận lợi và khó khăn gì trong việc phát triển kinh tế và XH? 
Thuận lợi : Khoáng sản , Thuỷ điện , Chăn nuôi gia súc lớn , du lịch sinh thái 
Khó khăn : Giao thông vận tải , giao lưu kinh tế văn hoá 
. 
 * Chỉ trên bản đồ : - Các vùng đồng bằng của nước ta ? 
Đb Bắc bộ 
Đb Nam bộ 
Đb duyên hải Nam trung bộ 
* Em có nhận xét gì về diện tích đồng bằng ở nước ta ? 
3143m 
2598m 
+ Đồng bằng chiếm ¼ diện tích . 
? Nh ắc lại những nét chính của lịch sử phát triển tự nhiên nước ta qua các giai đoạn : 
Tiền Cambri . 
Cổ kiến tạo . 
 Cuối cổ kiến tạo . 
Tân kiến tạo . 
 2. § Þa h×nh n­íc ta ®­ îc t©n kiÕn t¹o n©ng lªn vµ t¹o thµnh nhiÒu bËc kÕ tiÕp nhau . 
? Giai đoạn tân kiến tạo c ó ý nghĩa ntn đối với sự ph á t triển lãnh thổ nước ta ? 
* Phần lớn lãnh thổ là biển 
* Phần lớn lãnh thổ được hình thành 
* Bị ngoại lực san bằng 
* Được nội lực nâng lên 
- Quan sát lát cắt em hãy đọc tên các khu vực địa hình từ A => B 
Các khu vực khác nhau điểm gì ? 
L á t cắt từ sơn nguyên Đồng Văn đến cửa Th á i B ì nh 
Qua lát cắt : Nhận x é t hướng nghiêng của địa hì nh ? 
Hoạt động Tân kiến tạo , địa hình nước ta c ó nâng lên đồng đều không ? Mạnh ở phía nào ? Yếu ở phía nào ? 
 Xác định 1 số dãy n ú i , dòng sông có hướng tây bắc – đông nam ? 
 Xác định 1 số dãy n ú i có hướng vòng cung ? 
Quan sát sự phân bố màu sắc địa hình từ Tây sang Đông : 
? Em có nhận xét gì về sự phân bố các b ậc địa hình ở nước ta . 
- Sự phân bố của các bậc địa hình như đồi núi , đồng bằng , thềm lục địa thấp dần từ nội địa ra biển . 
* Quan sát các bức ảnh sau và cho biết : Do yếu tố nào mà nước ta có những kiểu địa hình như vậy ? 
3. § Þa h×nh n­íc ta mang tÝnh chÊt nhiÖt ® íi giã mïa vµ chÞu t¸c ® éng m¹nh mÏ cña con ng­êi . 
 * Dựa vào kênh chữ phần 3 SGK và kiến thức của bản thân : 
- Địa hình nước ta bị biến đổi bởi những nhân tố nào ? 
? Sự biến đổi của khí hậu , dòng nước và tác động của con người đến địa hình như thế nào . 
 Đất đá trên bề mặt bị phong hóa mạnh mẽ . 
 Các khối núi bị cắt xẻ , xâm thực xói mòn . 
=> Đ ịa hình luôn bi ến đổi sâu sắc do tác động mạnh mẽ của môi trường nhiệt đới gió mùa và do sự khai phá của con người 
 Dạng địa hình n úi đá vôi ( Địa hình Cácxtơ ) 
Cột đá 
Măng đá 
Chuông đá 
Th ạch nhũ 
? Em hãy kể tên các hang động nổi tiếng của Việt Nam? Ở địa phương em có những hang động nào ? 
Động Sửng Sốt ( Vịnh Hạ Long) 
Động Phong Nha(Qu ảng Bình ) 
Động Hương Tích(Chùa Hương ) 
Động Tam Thanh(L ạng Sơn ) 
* Rừng bị chặt ph á gây ra những hiện tượng g ì ? 
 Trò chơi ô chữ 
 Chúng ta có 6 ô chữ hàng ngang và 1 ô chữ đặc biệt có 10 chữ cái . Tương ứng với mỗi ô chữ là 1 câu hỏi . - Mỗi nhóm chọn bất cứ ô chữ nào và giải ô chữ đó . Giải đúng được 10 điểm , ô chữ xuất hiện , và ta có các từ khoá của ô đặc biệt . - Sau 6 ô chữ nhóm nào giải được ô đặc biệt được thêm 10 điểm . 
1 
3. Có 6 chữ cái . §©y lµ bé phËn quan träng nhÊt trong cÊu tróc ® Þa h×nh n­íc ta ? 
1. Có 8 chữ cái là tên của ho¹t ® éng ® Þa chÊt ®· lµm cho ® Þa h×nh n­íc ta cã h×nh d¹ng nh ­ ngµy nay? 
2. Có 8 chữ cái là tªn mét hang ® éng cacxt ¬ næi tiÕng cña n­íc ta ë Qu¶ng B×nh ? 
4 
6 
3 
5 
2 
O 
Ạ 
T 
N 
Ế 
I 
K 
N 
 
T 
I 
P 
P 
N 
N 
A 
G 
A 
H 
X 
4 . Có 8 chữ cái . Đê sông , đê biển do tác nhân nào hình thành ? 
5.Có 6 chữ cái . Mưa theo mùa làm cho đồi núi bị 
6. C ó 8chữ c á i là tên đỉnh n ú i cao nhất ở Nam trung bộ . 
A 
H 
N 
G 
N 
O 
H 
P 
I 
Ú 
N 
I 
Ồ 
Đ 
I 
Ờ 
Ư 
G 
N 
N 
O 
C 
N 
Ò 
M 
I 
Ó 
X 
H 
N 
I 
L 
C 
Ọ 
G 
N 
P 
H 
N 
A 
X 
I 
P 
A 
N 
G 
Đỉnh n ú i cao nhất nước ta 
H ướng dẫn về nhà 
- Học bài cũ , làm bài tập bản đồ . 
- Trả lời các câu hỏi sách giáo khoa . 
- Tìm hiểu trước bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình 
- Đọc kỹ và trả lời các câu hỏi in nghiêng trong bài 
Câu 1 : Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nhân tố chủ yếu nào ? 
a/ Nội lực và ngoại lực . 
 Câu 2 : Ngoại lực hình thành các dạng địa hình nào sau đây ? 
a/ Các xtơ . 
Củng cố 
Chọn ý đúng trong các câu sau : 
d/ Cả 3 nhân tố 
b/ Ngoại lực và con người 
c/ Nội lực và con người . 
b/ Cao nguyên ba dan . 
c / Đồng bằng phù sa mới . 
d/ Đê sông , đê biển . 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_8_tiet_34_bai_28_dac_diem_dia_hinh_viet.ppt