Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Tiết 21+22, Bài 15: Cách mạng tháng mười nga 1917 & cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)

Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Tiết 21+22, Bài 15: Cách mạng tháng mười nga 1917 & cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)

TIẾT 21,22 - BÀI 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917
& CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG
 (1917 – 1921)

I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng

2. Cách mạng tháng Hai năm 1917

3. Cách mạng tháng Mười năm 1917

II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả

cách mạng. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng

tháng mười Nga năm 1917

1. Xây dựng chính quyền Xô Viết

2. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười

 

ppt 33 trang phuongtrinh23 27/06/2023 740
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Tiết 21+22, Bài 15: Cách mạng tháng mười nga 1917 & cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 
( Phần từ năm 1917 – đến năm 1945) 
CHƯƠNG I . CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ ( 1921 – 1941) 
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917 
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng 
2. Cách mạng tháng Hai năm 1917 
3. Cách mạng tháng Mười năm 1917 
TIẾT 2 1,22 - BÀI 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 & CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921) 
II. Cuộc đấu tranh xây dựng v à bảo vệ th à nh quả 
cách mạng. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng 
tháng mười Nga năm 1917 
1. Xây dựng chính quyền Xô Viết 
2. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười 
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917 
Tình hình nước Nga trước cách mạng 
TIẾT 25 - BÀI 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 & CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921) 
QUÂN ĐỘI NGA HOÀNG 
Cuộc sống của nhân dân trước cách mạng 
Chính trị 
Ñeá quoác quaân chuû chuyeân cheá, ñöùng ñaàu laø Nga hoaøng Ni-coâ-lai II. 
Nga Hoàng Nicolai II 
Nêu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Nga trước cách mạng? 
Đời sống nhân dân 
cực khổ, phong tr à o 
 phảnchiến dâng cao 
Chính trị 
Kinh tế 
Xã hội 
Là nước đế quốc quân chủ chuyên chế. 
Suy sụp, lạc hậu 
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917 
Tình hình nước Nga trước cách mạng 
-Nga là nước đế quốc quân chủ chuyên chế đứng đầu là là Nga hoàng Ni-cô-lai II. 
- Nga hoàng tham gia chiến tranh đã gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho dất nước. 
- Những mâu thuẫn xã hội trở nên hết sức gay gắt phong trào phản chiến lan rộng khắp nơi đòi lật đỗ chế độ Nga hoàng. 
TIẾT 2 1,22 - BÀI 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 & CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921) 
PHÂN CẤP TẦNG LỚP Ở NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG 
CUỘC SỐNG NGA HOÀNG 
CUỘC SỐNG NGƯỜI DÂN LĐ 
NHỮNG MÂU THUẪN CƠ BẢN SẼ PHÁT SINH TRONG XH NGA 
NGA 
 HOÀNG 
NHÂN 
DÂN 
CHÍNH 
QUỐC 
THUỘC 
 ĐỊA 
GCTS 
GCVS 
GC 
 PHONG KIẾN 
GCTS 
MÂU THUẪN PHÁT SINH TRONG XÃ HỘI NGA 1917 
Mâu thuẫn xã hội gay gắt cực độ 
 PHONG TRÀO ĐẤU TRANH 
Trước tình hình đó, Đảng Cộng Sản Nga đã kêu gọi nhân dân đứng lên đấu tranh 
“ Không thể chờ đợi và im lặng được nữa Không có lối thoát nào khác ngoài cuộc đấu tranh của nhân dân Phải lật đổ chính phủ Nga Hoàng để tổ chức nước Cộng hòa dân chủ Nga, thực hiện ngày làm 8 giờ và trao lại toàn bộ ruộng đất cho nông dân”. 
(Trích truyền đơn kêu gọi đấu tranh của Ban chấp hành Đảng bộ Pê-tơ-rô-grát, ngày 14-2-1917) 
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917 
Tình hình nước Nga trước cách mạng 
TIẾT 25 - BÀI 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 & CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921) 
2. Cách mạng tháng hai năm 1917 
Nêu những sự kiện tiêu biểu v à kết quả của cuộc cách mạng? 
 Cung điện Mùa đông. 
Các cuộc bãi công 
Khởi nghĩa vũ trang 
Chế độ Nga Ho à ng chính thức sụp đổ 
Hình thức đấu tranh: Biểu tình Bãi công Khởi nghĩa vũ trang 
 Th à nh lập chính quyền 
Lực lượng tham gia :  Công nhân nông dân Binh lính CMTS kiểu mới 
23/2/1917, 9 VẠN CÔNG NHÂN NỮ BIỂU TÌNH 
26/2/1917 TỔNG BÃI CÔNG TOÀN THÀNH PHỐ 
27/2/1917 KHỞI NGHĨA VŨ TRANG 
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917 
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng 
TIẾT 25 - BÀI 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 & CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921) 
2. Cách mạng tháng hai năm 1917 
THỜI GIAN 
SỰ KIỆN 
23/2/1917 
Biểu tình của 9 vạn công nhân nữ ở Pê tơ rô grat 
26/2/1917 
Tổng bãi công to à n th à nh phố 
27/2/1917 
Đảng Bôn sê vich lãnh đạo công nhân khởi nghĩa vũ trang 
KẾT QUẢ 
Chế độ Nga Ho à ng bị lật đổ 
 2 chính quyền song song tồn tại 
Chính quyền của GCTS v à chính quyền GCVS 
Tại sao phải l à m tiếp thêm một cuộc Cách mạng nữa ở Nga? 
Nhiệm vụ của Cách mạng tháng Mười l à gì? 
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI 
LẬT ĐỔ CHÍNH PHỦ LÂM THỜI 
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917 
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng 
TIẾT 25 - BÀI 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 & CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921) 
2. Cách mạng tháng hai năm 1917 
3. Cách mạng tháng 10 năm 1917 
Chính phủ lâm thời Tư sản 
Chính quyền Xô Viết 
Luận cương tiến tới một cuộc cách mạng triệt để đưa giai cấp vô sản lên nắm quyền v à trở th à nh nh à nước vô sản đầu tiên trên thế giới 
Nêu sự kiến chính v à kết quả của cuộc CMT10? 
Ng à y 24/10/1917 
Chiếm được Pê-tơ-rô-grat v à bao vây Cung điện Mùa Đông. 
Ng à y 25/10/1917 
Chiếm được cung điện Mùa Đông 
Chính phủ lâm thời sụp đổ. Cách mạng tháng Mười gi à nh thắng lợi 
Ng à y 7/10/1917 Lê Nin chỉ đạo chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang 
Binh lính tấn công Cung điện Mùa Đông 
Lênin tuyên bố th à nh lập Chính quyền Xô Viết Nga tại Đại hội các Xô Viết được triệu tập ng à y 25 / 10 /1917 
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917 
TIẾT 25 - BÀI 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 & CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921) 
3. Cách mạng tháng 10 năm 1917 
Thời gian 
Sự kiện chính 
Kết quả 
7-10-1917 
Lê-nin trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị khởi nghĩa 
Th à nh lập đội cận vệ đỏ 
24-10-1917 
Lê-nin đến điện Xmô-nưi trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa. 
Chiếm được Pê-tơ-rô-grat v à bao vây Cung điện Mùa Đông. 
25-10-1917 
Cung điện mùa Đông bị chiếm , 
Chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ ho à n to à n. 
CMT10 NGA thắng lợi 
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917 
TIẾT 25 - BÀI 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 & CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921) 
II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 
1. Xây dựng chính quyền Xô Viết 
Đại hội Xô viết to à n Nga lần thứ hai (25/10/1917), tuyên bố th à nh lập chính quyền Xô Viết do Lê Nin đứng đầu. 
Nhiệm vụ đầu tiên của chính quyền Xô viết l à phải phải gì? 
+ Đập tan bộ máy Nh à nước cũ của giai cấp tư sản v à địa chủ. 
+ Xây dựng bộ máy Nh à nước mới của nhân dân lao động. 
+ Xóa bỏ những t à n tích phong kiến, xoá bỏ chế độ đẳng cấp v à đặc quyền của giáo hội. 
+ Thực hiện nam nữ bình quyền, các dân tộc có quyền bình đẳng v à quyền tự quyết. 
+ Thông qua: ”Sắc lệnh hòa bình” v à “Sắc lệnh ruộng đất”. 
+ Th à nh lập Hồng quân để bảo vệ chính quyền cách mạng. 
+ Quốc hữu hóa các nh à máy xí nghiệp của giai cấp tư sản, th à nh lập Hội đồng kinh tế quốc dân tối cao để xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT 
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917 
TIẾT 25 - BÀI 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 & CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921) 
II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 
1. Xây dựng chính quyền Xô Viết 
- Đêm 25/10/1917, chính quyền Xô Viết t h à nh lập do Lê-nin đứng đầu. Thông qua: ”Sắc lệnh hòa bình” v à “Sắc lệnh ruộng đất”. 
Chính quyền Xô viết tuyên bố xóa bỏ các đẳng cấp xã hội, thực hiện quyền tự do dân chủ 
- Để nhanh chóng rút khỏi chiến tranh dế quốc chính quyền Xô viết kí hòa ước Brét Li-tốp 
2. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười 
Cuộc cách mạng tháng Mười có ý nghĩa lịch sử như thế n à o đối với nước Nga v à đối với thế giới? 
 + Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân v à nhân dân lao động. 
 + Đưa công nhân v à nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
- Với nước Nga 
 + L à m thay đổi cục diện thế giới. 
 + Cổ vũ v à để lại nhiều b à i học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới. 
 - Với thế giới 
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917 
TIẾT 25 - BÀI 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 & CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921) 
II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 
1. Xây dựng chính quyền Xô Viết 
2. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười 
 - Với nước Nga : L à m thay đổi vận mệnh nước Nga. Lần đầu tiên người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ xã hội mới (XHCN) 
- Với thế giới: Cổ vũ mạnh mẽ v à tạo điều kiện thuân lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản v à các dân tộc bị áp bức trên thế giới 
Trò chơi 
Lê - Nin 
Cách mạng vô sản 
Toàn thể 
 nhân dân 
Lật đổ chế độ 
 phong kiến 
Nga Hoàng. 
Pê – tơ- rô - grat 
Ni- cô – lai II 
Cuộc biểu tình của 
9 vạn nữ công nhân 
đã diễn ra ở đâu? 
Tên ông vua cai trị ở 
 Nga v à o năm 1917? 
Ai l à người trực tiếp 
lãnh 
đạo cuộc cách 
 mạng tháng 
Mười Nga? 
Lượng tham gia cuộc 
 cách mạng 
tháng Mười Nga l à ai? 
Cách mạng tháng Hai 
 đã giải quyết được 
 nhiệm vụ gì ? 
Tính chất của 
cuộc cách mạng 
tháng Mười Nga l à gì ? 
2 
1 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
trß ch¬i « ch÷ 
CHÌA KHÓA 
C Á C H M Ạ N G T H Á N G 10 
 N I 	 C Ô L A I	 
 P Ê T Ơ R Ô G R A T 
 X Ô V I Ế T 
 C Á C H M Ạ N G T H Á N G 2 
L Ê N I N 
 K Ê R E N X K I 
 Đ Ả N G B Ô N S Ê V I C H 
Có 7 chữ cái, người đứng đầu chế độ phong kiến 
 Nga hoàng? 
Nơi nổ ra cuộc biểu tình đầu tiên của cách mạng tháng 2? 
Có 6 chữ cái, một trong hai hình thức chính quyền 
sau CMT2? 
Tên một cuộc cách mạng được coi là cách mạng 
tư sản kiểu mới ở Nga? 
Có 5 chữ cái, là vị lãnh tụ của nhân dân Nga trong 
cách mạng? 
Có 8 chữ cái, lãnh đạo của chính phủ tư sản lâm thời? 
Có 13 chữ cái, tổ chức lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành 2 
cuộc cách mạng năm 1917? 
Có 14 chữ cái, là cuộc cách mạng làm thay đổi cục 
diện thế giới? 
HƯỚNG DẪN VỀ HỌC 
- Học bài cũ nắm được câu hỏi phụ trong bài. 
- Chuẩn bị bài tiếp theo; 
Bài 16; Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội 
(1921 - 1941) 

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_lich_su_lop_8_tiet_2122_bai_15_cach_mang_thang_muo.ppt