Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Tiết 34, Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến 1945)

Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Tiết 34, Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến 1945)

II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945)

Cách mạng XHCN tháng Mười Nga

Cao trào cách mạng ở các nước tư bản Âu- mĩ.

3. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.

4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa phát xít.

5. CTTG thứ hai gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử nhân loại.

 

ppt 30 trang phuongtrinh23 27/06/2023 190
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Tiết 34, Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến 1945)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN LỊCH SỬ 8 
Chào mừng các em đến với 
TỔ BỘ MÔN SỬ - ĐỊA 
Tiết 34 - Bài 23 
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 
( Phần từ năm 1917 đến 1945) 
I. NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH: 
CUNG ĐIỆN MÙA ĐÔNG 
QUÂN KHỞI NGHĨA tÊn c«ng cung ® iÖn mïa ®« ng 
 Lôùp hoïc xoùa muø ôû Lieân Xoâ naêm 1926 
I. NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH 
Bài 23: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 
CÂU HỎI 
Câu 1. Thống kê những sự kiện lịch sử cơ bản về nước Nga ( Liên Xô ) 
Câu 2: Thống kê những sự kiện lịch sử cơ bản về của thế giới ( trừ Liên Xô ). 
1. BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH NƯỚC NGA ( LX ). 
Niên đại 
Sự kiện 
 Kết quả 
2/1917 
 ( 3/1917 ) 
10/1917 
( 11/1917) 
1918-1920 
1921-1941 
Cách mạng dân chủ tư sản Nga 
Cách mạng tháng Mười Nga 
Đấu tranh chống thù trong giặc ngoài 
LX xây dựng CNXH 
- Lật đổ chế độ Nga hoàng 
- Hai chính quyền cùng song song tồn tại 
Lật đổ chính phủ lâm thời TS, t/ lập nước CHXHCN Xô viết 
Đánh thắng thù trong , giặc ngoài 
Liên Xô trở thành nước CN phát triển 
2. BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI 
Niên đại 
Sự kiện 
Kết quả 
1918-1923 
1924-1929 
1929-1933 
1933-1939 
1939-1945 
Cao trào cách mạng ở châu Á, châu Âu 
Thời kỳ ổn định và phát triển của CNTB 
Các nước TBCN tìm cách thoát khỏi khủng hoảng 
Khủng hoảng kinh tế 
Phong trào phát triển -> Các ĐCS ra đời 
Sản xuất phát triển , xã hội ổn định 
Chủ nghĩa phát xít ra đời 
Kinh tế giảm sút , chính trị bất ổn 
Phe phát xít bại trận , gây tai họa cho nhân loại 
Chiến tranh thế giới thứ hai 
I. NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU 
Bài 23: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 
H×nh 75. Tranh biÕm häa ë ch©u ¢u 1939. 
Trùm phát xít Hit-le và các con 
B Ê NI TÔ MUTXOLINI 
 HITLLE 
 Qu©n Đ øc treo cæ ng­êi d©n Liªn X« ë vïng chiÕm ® ãng 
 Qua việc hệ thống các sự kiện chính trong mục I, em hãy chỉ ra những nội dung chính của giai đoạn lịch sử này ? 
LỊCH SỬ 8 
II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945 ) 
Cách mạng XHCN tháng Mười Nga 
Cao trào cách mạng ở các nước tư bản Âu - mĩ . 
3. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc . 
4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới , dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa phát xít . 
5. CTTG thứ hai gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử nhân loại . 
II. Những nội dung chủ yếu: 
Bài tập 
Câu 1: Tác dụng to lớn nhất của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với CMTG là gì ? 
A. Mở đường , dẫn lối cho phong trào CMTG phát triển . 
B. Tăng thêm sức mạnh cho hệ thống XHCN. 
C. Góp phần đánh bại CNTD xâm lược . 
D. Tạo điều kiện cho các nước đứng lên giành độc lập dân tộc . 
Câu 2: Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít , chống chiến tranh diễn ra trong khoảng thời gian nào ? 
A. 1929-1933. 
B. 1933-1936. 
C. 1936-1939. 
D. 1939-1945. 
C. 1936-1939. 
Hướng dẫn về học 
Vẽ sơ đồ tư duy về các nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại 
Ôn tập tuần sau kiểm tra học kỳ I 
Sơ đồ tư duy 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_8_tiet_34_bai_23_on_tap_lich_su_the_gi.ppt