Bài giảng môn Lịch sử 8 - Chương II: Châu Âu và nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới - Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) - Quách Bé On

Bài giảng môn Lịch sử 8 - Chương II: Châu Âu và nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới - Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) - Quách Bé On

Anh: xuất phát điểm là một nước tư bản công nghiệp. Sau giai đoạn khủng hoảng thiếu, khi được phục hồi các nước tư bản đã đẩy mạnh sản xuất, ồ ạt không kiểm soát => cung vượt cầu, khủng hoảng thừa

Liên xô: xuất phát điểm là một nước nông nghiệp, tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa với các kế hoạch 5 năm với những mục tiêu kt-xh cụ thể. Khi các nước tư bản lâm vào khủng hoảng thì liên xô đã có nền tảng vững chắc và vươn lên nhanh chóng.

 

ppt 31 trang phuongtrinh23 27/06/2023 760
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Lịch sử 8 - Chương II: Châu Âu và nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới - Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) - Quách Bé On", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương II . CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 -1939) 
 I. Châu Âu trong những năm 1918 - 1929 
Bài 17 . CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 
 1. Những nét chung 
Em biết gì về châu lục này? 
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất tình hình châu âu như thế nào? 
CHÂU ÂU NĂM 1914 
CHÂU ÂU NĂM 1923 
BA LAN 
TIỆP KHẮC 
ÁO 
NAM TƯ 
P HẦN LAN 
 I. Châu Âu trong những năm 1918 - 1929 
Bài 17. CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 
 1. Những nét chung 
Sau chiến tranh, tình hình Châu Âu có nhiều biến đổi 
+ Một số quốc gia mới thành lập: Áo, Ba Lan 
* Giai đoạn 1918 -1923 : 
T rận tử chiến ở Véc-đoong 
Nước Đức sau chiến tranh 
Hình 61. Một đường phố ở Béc-lin trong cao trào 
cách mạng 1918 -1923 
 I. Châu Âu trong những năm 1918 - 1929 
Bài 17. CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 
 1. Những nét chung 
- Một số quốc gia mới ra đời: Áo, Ba Lan 
* Giai đoạn 1918 -1923 : 
Kinh tế: suy sụp, khủng hoảng (thiếu). 
Chính trị: không ổn định, cao trào cách mạng bùng nổ 
Tình hình các nước châu âu trong giai đoạn 1918-1923 như thế nào? Vì sao? 
* Giai đoạn 1924 -1929 
Than 
Thép 
1920 
1929 
1920 
1929 
Anh 
233,0 
262,0 
9,2 
9,8 
Pháp 
25,3 
55,0 
2,7 
9,7 
Đ ức 
222,0 
337,0 
7,8 
16,2 
Sản lượng than và thép của Anh, Pháp, Đức những năm 1920 – 1929 (Đơn vị: triệu tấn) 
Nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp của 3 nước Anh, Pháp, Đức? 
 I. Châu Âu trong những năm 1918 - 1929 
Bài 17. CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 
 1. Những nét chung 
- Một số quốc gia mới ra đời: Áo, Ba Lan 
* Giai đoạn 1918 -1923 : 
* Giai đoạn 1924 -1929 
Kinh tế: phục hồi và phát triển nhanh chóng 
Chính trị: ổn định 
 I. Châu Âu trong những năm 1918 - 1929 
Bài 17. CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 
 1. Những nét chung 
 2. Cao trào cách mạng 1918 - 1923. Quốc tế cộng sản thành lập 
(đã học ở chủ đề phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa mác) 
 I. Châu Âu trong những năm 1918 - 1929 
Bài 17. CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 
 II. Châu Âu trong những năm 1929 - 1939 
 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) và những hậu quả của nó 
a. Nguyên nhân: 
ANH 
LIÊN XÔ 
1929 
1930 
1931 
Hình 62. Sơ đồ so sánh sự phát triển của sản xuất thép giữa Anh và Liên Xô trong những năm 1929 -1931 
(TBCN) 
(XHCN) 
Hình 62 phản ánh điều gì? 
Anh: xuất phát điểm là một nước tư bản công nghiệp. Sau giai đoạn khủng hoảng thiếu, khi được phục hồi các nước tư bản đã đẩy mạnh sản xuất, ồ ạt không kiểm soát => cung vượt cầu, khủng hoảng thừa 
Liên xô: xuất phát điểm là một nước nông nghiệp, tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa với các kế hoạch 5 năm với những mục tiêu kt-xh cụ thể. Khi các nước tư bản lâm vào khủng hoảng thì liên xô đã có nền tảng vững chắc và vươn lên nhanh chóng. 
 I. Châu Âu trong những năm 1918 - 1929 
Bài 17. CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 
 II. Châu Âu trong những năm 1929 - 1939 
 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) và những hậu quả của nó 
a. Nguyên nhân : 
- Do Sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận → hàng hóa ế thừa. 
- Người lao động không có tiền mua. 
b. Diễn biến : 
1929 các nước Âu – Mĩ lâm vào khủng hoảng trầm trọng, kéo dài đến năm 1933. 
Nguyên nhân nào dẫn đến các nước tư bản lâm vào khủng hoảng? 
 I. Châu Âu trong những năm 1918 - 1929 
Bài 17. CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 
 II. Châu Âu trong những năm 1929 - 1939 
 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) và những hậu quả của nó 
a. Nguyên nhân 
b. Diễn biến 
c. Hậu quả 
THẾ GIỚI 
MĨ 
ĐỨC 
- Mức sản xuất giảm 42%. 
- Hàng ngàn nông dân mất ruộng đất. 
- 50 triệu công nhân thất nghiệp. 
- Sản xuất công nghiệp giảm 50% 
- Khoảng 75% nông dân bị phá sản. 
- 17 triệu người thất nghiệp. 
- Sản xuất công nghiệp giảm 47%. 
- Gần 7 vạn xí nghiệp vỡ nợ. 
- 8 triệu công nhân thất nghiệp. 
Số liệu: cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) tại Mĩ, Đức và thế giới 
 I. Châu Âu trong những năm 1918 - 1929 
Bài 17. CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 
 II. Châu Âu trong những năm 1929 - 1939 
 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) và những hậu quả của nó 
a. Nguyên nhân 
b. Diễn biến 
c. Hậu quả 
Kinh tế: bị tàn phá nặng nề . 
Hậu quả của cuộc khủng hoảng đối với nền kinh tế các nước tư bản? 
Một số hình ảnh về cuộc sống của những người lao động ở các nước châu Âu năm 1929 - 1933 
 Người dân xếp hàng chờ phát cứu tế 
Người dân đói phải ra đường xin ăn 
 I. Châu Âu trong những năm 1918 - 1929 
Bài 17. CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 
 II. Châu Âu trong những năm 1929 - 1939 
 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) và những hậu quả của nó 
a. Nguyên nhân 
b. Diễn biến 
c. Hậu quả 
- Xã hội: thất nghiệp, đói khổ.. . 
Hậu quả của cuộc khủng hoảng đối với xã hội ? 
Để thoát khỏi khủng hoảng các nước đế quốc đã làm gi? 
Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng 
TƯ BẢN PHÁP, ANH 
Cải cách kinh tế 
Cải cách chính trị (nhờ có hệ thống thuộc địa rộng lớn) 
ĐỨC, ITALIA, NHẬT BẢN 
Phát xít hóa chế độ thống trị 
Phát động chiến tranh 
 I. Châu Âu trong những năm 1918 - 1929 
Bài 17. CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 
 II. Châu Âu trong những năm 1929 - 1939 
 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) và những hậu quả của nó 
a. Nguyên nhân 
b. Diễn biến 
c. Hậu quả 
- Chính trị: Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền ở Đức, Italia, Nhật bản 
Đọc thuật ngữ lịch sử trang 154. Hãy lí giải vì sao nói chủ nghĩa phát xít có nghĩa là chiến tranh? 
Adolf Hitler (1889 - 1945) 
- Nguyên là người Áo, sinh ở làng gần biên giới Đức. 
-Xuất thân từ một gia đình viên chức cấp thấp. 
- Ông tham gia CTTG I trong hàng ngũ quân đội Đức. 
-1920, Hitler bắt đầu tham gia hoạt động chính trị trong Đảng Quốc xã. 
- 1/1933, ông trở thành Thủ tướng nước Đức. 
Tổng thống Hin-đen-bua trao quyền thủ tướng cho Hit-le 
ngày 30/1/1933 
Vì sao chủ nghĩa phát xít lại thắng lợi ở Đức? 
Vì : Đức là quê hương của chủ nghĩa quân phiệt phổ, bại trận, mất hết thuộc địa. 
1924-1929 khi kinh tế phục hồi, đức phát triển rất nhanh. 
1929-1933 khủng hoảng thừa, Đức không có thị trường chia sẽ => khủng hoảng nghiêm trọng, dung túng cho chủ nghĩa phát xít hòng một lần nữa gây chiến tranh để chia lại thuộc địa. 
Pt đấu tranh của nhân dân không đủ sức đẩy lùi chủ nghĩa phát xít. 
CHÂN DUNG HITLE 
QUÂN ĐỘI PHÁT XIT 
 Mặt dây chuyền biểu tượng củaquân đội Phat xit 
0978056611 
Tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất , kéo dài nhất , gây thiệt hại nặng nề nhất ? 
- Lớn nhất: Vì làm ảnh hưởng và lan rộng đến tất cả các nước trên thế giới. 
- Kéo dài nhất: 4 năm (1929-1933) dài hơn các cuộc khủng hoảng trước đó. 
- Thiệt hại nặng nề nhất: trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị- xã hội. Đặc biệt là dẫn đến sự hình thành và lên nắm quyền của chủ nghĩa phát xít, đặt nhân loại đứng trước bờ vực của một cuộc chiến tranh mới 
1. K hủng hoảng tín dụng năm 1772 khởi đầu từ London, cuộc khủng hoảng đã nhanh chóng lan ra toàn châu Âu 
 5 CUỘC KHỦNG HOẢNG LỚN NHẤT THẾ GIỚI 
 2. Đại suy thoái 1929-193 3 khiến 1/4 người dân Mỹ bị thất nghiệp 
3. Khủng hoảng giá dầu OPEC 1973 
4. Khủng hoảng tài chính châu Á 1997 
5. Khủng hoảng tài chính Hoa Kỳ 2007-2009 là cuộc khủng hoảng trong nhiều lĩnh vực tài chính 
 (tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán) 
Lĩnh vực 
Giai đoạn 
Kinh tế 
1924 -1929 
1918 -1923 
1929 -1933 
Chính trị 
 Điền những nội dung chủ yếu về kinh tế, chính trị của châu Âu giai đoạn 1918 -1933. 
Suy sụp 
Không ổn định 
Phục hồi và phát triển 
Ổn định 
Khủng hoảng 
Chủ nghĩa phát xít xuất hiện đe dọa hòa bình thế giới 
28 
N 
G 
U 
Y 
Ễ 
N 
Á 
I 
Q 
U 
Ố 
C 
S 
U 
Y 
S 
Ụ 
P 
K 
H 
Ủ 
N 
G 
H 
O 
Ả 
L 
Ê 
N 
I 
N 
C 
Á 
C 
M 
Á 
C 
P 
H 
Á 
T 
X 
Í 
T 
TRÒ CHƠI Ô CHỮ 
Câu 1: Có 6 chữ cái: Chỉ tình hình kinh tế châu âu sau chiến tranh thế giới 1 ? 
Câu 2 : Có 12 chữ cái: Ai là gười tìm ra con đường giải phóng dân tộc cho nhân dân ta?” 
Câu 3 : Có 5 chữ cái: Người sáng lập ra quốc tế 3” 
Câu 4 : Có 10 chữ cái. Năm 1929 thế giới lâm vào tình trạng gì? 
Câu 5 : Có 7 chữ cái: Nước Đức đi theo con đường nào để thoát ra khỏi khủng hoảng. 
Câu 6 : Có 6 chữ cái: Linh hồn của quốc tế 1 là ai 
Q 
U 
Ố 
C 
T 
Ế 
C 
Ộ 
N 
G 
S 
Ả 
N 
L 
U 
 
N 
Đ 
Ô 
N 
Câu 7: Có 7 chứ cái: Quốc tế 1 ra đời ở thủ đô nào? 
Gợi ý: Có 13 chứ cái? 
N 
G 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Học bài 
Chuẩn bị 
Bài 18.NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939). 
Bài 19. NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) 
BÀI TẬP 
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất 
Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đầu tiên diễn ra ở: 
Anh B. Pháp C. Đức D. Mĩ 
Câu 2. Nguyên nhân cơ bản dẫn tới cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới là do: 
A. các nước tư bản không quản lí nền sản xuất. 
B. người dân không mua được hàng hóa. 
C. sản xuất một cách ồ ạt chạy đua theo lợi nhuận dẫn đến cung vượt quá cầu. 
D. tác động của cao trào CMTG 1918 -1923 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_lich_su_8_chuong_ii_chau_au_va_nuoc_my_giua_ha.ppt