Bài tập Tiếng anh Khối 8 - Bài 1: Leisure Activities

Bài tập Tiếng anh Khối 8 - Bài 1: Leisure Activities

I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1. We to the countryside two months ago.

 A. go B. have gone C. went D. will go

2. What will you do if you the final examinations?

 A. will pass B. would pass C. pass D. passed

3. I wish my summer holiday longer.

 A. will be B. is C. were D. has been

4. I asked him he came from.

 A. where B. who C. what D. which

5. It rained hard. , my father went to work.

 A. Therefore B. However C. Because D.So

6. Your sister writes poems and stories, she?

 A. does B. doesn’t C. will D. won’t

7. Laura fell asleep during the lesson she was tired.

 A. so B. but C. because D. therefore

8. How much do you want?

 A. bananas B. eggs C. candies D. sugar

 

doc 18 trang thuongle 17/04/2021 26645
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Tiếng anh Khối 8 - Bài 1: Leisure Activities", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
******* XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BỘ CỰC PHẨM!***********
=====>>> BÀI TẬP "THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU" ANH 6789 (NEW)
- Link xem thử E6 Unit 1: 
- Link xem thử E7 Unit 1: 
- Link xem thử E8 Unit 1: 
- Link xem thử E9 Unit 1: 
@ Hãy liên hệ em zalo O937-351-107 để biết thêm thông tin sở hữu bộ bản word giá rẻ + đẹp và hay này nhé! 
--------------- Xin chân thành cảm ơn!----------------
ENGLISH 8
HỌC KỲ 1
UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES
A. TỪ VỰNG:
1. adore (v) /əˈdɔː/: yêu thích, mê thích
2. addicted (adj) /əˈdɪktɪd/: nghiện (thích) cái gì
3. beach game (n) /biːtʃ ɡeɪm/: trò thể thao trên bãi biển
4. bracelet (n) /ˈbreɪslət/: vòng đeo tay
5. communicate (v) /kəˈmjuːnɪkeɪt/: giao tiếp
6. community centre (n) /kəˈmjuːnəti ˈsentə/: trung tâm văn hoá cộng đồng
7. craft (n) /krɑːft/: đồ thủ công
8. craft kit (n) /krɑːft kɪt/: bộ dụng cụ làm thủ công
9. cultural event (n) /ˈkʌltʃərəl ɪˈvent/: sự kiện văn hoá
10. detest (v) /dɪˈtest/: ghét
11. DIY (n) /ˌdiː aɪ ˈwaɪ/: đồ tự làm, tự sửa
12. don’t mind (v) /dəʊnt maɪnd/: không ngại, không ghét lắm
13. hang out (v) /hæŋ aʊt/: đi chơi với bạn bè
14. hooked (adj) /hʊkt/: yêu thích cái gì
15. It’s right up my street! (idiom) /ɪts raɪt ʌp maɪ striːt/: Đúng vị của tớ!
16. join (v) /dʒɔɪn/: tham gia
17. leisure (n) /ˈleʒə/: sự thư giãn nghỉ ngơi
18. leisure activity (n) /ˈleʒə ækˈtɪvəti/: hoạt động thư giãn nghỉ ngơi
19. leisure time (n) /ˈleʒə taɪm/: thời gian thư giãn nghỉ ngơi
20. netlingo (n) /netˈlɪŋɡəʊ/: ngôn ngữ dùng để giao tiếp trên mạng
21. people watching (n) /ˈpiːpl wɒtʃɪŋ/: ngắm người qua lại
22. relax (v) /rɪˈlæks/: thư giãn
23. satisfied (adj) /ˈsætɪsfaɪd/: hài lòng
24. socialise (v) /ˈsəʊʃəlaɪz/: giao tiếp để tạo mối quan hệ
25. weird (adj) /wɪəd/: kì cục
26. window shopping (n) /ˈwɪndəʊ ˈʃɒpɪŋ/: đi chơi ngắm đồ bày ở cửa hàng
27. virtual (adj) /ˈvɜːtʃuəl/: ảo (chỉ có ở trên mạng)
B. NGỮ PHÁP:
VERBS OF LIKING + GERUNDS/ VERBS OF LIKING + TO-INFINITIVE 
(CÁC ĐỘNG TỪ DIỄN TẢ SỞ THÍCH CÁ NHÂN)
Diễn tả sở thích bằng cụm từ tiếng Anh sau:
Like
Love 
Be keen on
Enjoys
Adore
Fancy
Don’t mind
Detest
Hate
+ V- ing
Ví dụ: 
 He loves watching football. (Anh ấy thích xem bóng đá.)
 John is keen on getting together. (John thích tụ tập bạn bè.)
 Loan enjoys reading book so much. (Loan rất thích đọc sách.)
- Bạn cần phân biệt 2 dạng câu sau:
- Like + V+ing: chỉ 1 hành động thuộc về sở thích, có tính chất lâu dài, theo thói quen
Ví dụ:
 I like doing exercises at midnight. (Tôi thích làm bài tập vào lúc nửa đêm.)
- Like to – infinitive: chỉ 1 hành động thích/ muốn ....làm gì đó có tính chất bộc phát, tạm thời.
Ví dụ:
 I like to swim this Saturday. (Thứ bảy này tôi muốn đi bơi.)
C. BÀI TẬP VẬN DỤNG:
❶. PHONETICS
I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group
1. A. flat	B. hat	C. casual	D. equal
2. A. question	B. location	C. nation	D. animation
3. A. design	B. side	C. picnic	D. advice
4. A. gum	B. hunt	C. tunnel	D. tunic
5. A. learned	B. dressed	C. guided 	D. wanted
6. A. origami	B. prize	C. divide	D. like
7. A. comedy	B. leisure	C. cinema	D. celebration
8. A. adore	B. fancy	C. attract	D. alive
9. A. bread	B. read	C. meat	D. peach
10. A. school	B. church	C. children	D. watch
11. A. sound	B. out	C. found	D. enough
12. A. bracelet	B. favourite	C. craft	D. game
13. A. leisure	B. sure	C. shopping	D. socialise
14. A. trick	B. kit	C. addict	D. virtual
15. A. satisfied	B. hooked	C. bored	D. socialised
16. A. sound 	B. cloud 	C. found 	D. favorite
17. A. tool 	B. noon 	C. door 	`	D. school
18. A. know 	B. show 	C. now 	D. low
19. A. crafts 	B. teenagers 	C. streets 	D. stamps
20. A. mention 	B. suggestion	C. action 	D. education
21. A. leisure	B. eight	C. celebrate	D. penalty
22. A. fun	B. sun	C. surf	D. cut
23. A. bracelet	B. cake	C. make	D. hat
24. A. although	B. laugh	C. paragraph	D. enough
25. A. comedy	B. novel	C. princess	D. cinema
26. A. addicted	B. virtual	C. kit	D. active
27. A. communicate	B. produce	C. computer	D. summer
28. A. pressure	B. especial	C. prepare	D. helpful
29. A. hooked	B. book	C. school	D. foot
30. A. wanted	B. booked	C. hooked	D. stopped
II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.
1. A. football	B. windsurfing	C. badminton	D. aerobics
2. A. volleyball	B. weather	C. winter	D. vacation
3. A. climbing	B. canoeing	C. cricket	D. cycling
4. A. leisure	B. diving	C. origami	D. movie
5. A. adore	B. enjoy	C. fancy	D. detest
6. A. bookstore	B. improve	C. goldfish	D. novel
7. A. satisfy	B. average	C. volunteer	D. cultural
8. A. origami	B. delicious	C. community	D. technology
9. A. detest	B. discuss	C. adore	D. addict
10. A. teenager	B. negative	C. solution	D. benefit
11. A. satisfied	B. socialize	C. volunteer	D. exercise
12. A. information	B. technology	C. community	D. activity
13. A. library	B. museum	C. melody	D. favourite
14. A. protection	B. addicted	C. computer	D. goldfish
15. A. skateboard	B. sticker	C. adore	D. leisure
❷. MULTIPLE CHOICE
I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.
1.	We	to the countryside two months ago.
	A. go	B. have gone	C. went	D. will go
2. What will you do if you the final examinations?
	A. will pass	B. would pass	C. pass	D. passed
3. I wish my summer holiday	longer.
	A. will be	B. is	C. were	D. has been
4. I asked him	he came from.
	A. where	B. who	C. what	D. which
5. It rained hard.	, my father went to work.
	A. Therefore	B. However	C. Because	D.So
6. Your sister writes poems and stories,	she?
	A. does	B. doesn’t	C. will	D. won’t
7. Laura fell asleep during the lesson	 she was tired.	
	A. so	B. but	C. because D. therefore
8. How much	do you want?
	A. bananas	B. eggs	C. candies	D. sugar
9. Do you know the man	you met at the party yesterday?
	A. what	B. which	C. whom	D. whose
10. Tomorrow the director will have a meeting	8:00 am to 10:00 am.
	A. between	B. from	C. among	D. in
11. The doctor advised me jogging every morning.
	A. went	B. go	C. to go	D. going
12. The bike	I have just bought is every cheap.
	A. which	B. where	C. what	D. who
13.	We will start our trip	 6 o’clock	 the morning.
	A. in/ in	B. at / in	C. in / at	D. at / at
14.	He said he	 come back later.
	A. will be	B. will	C. would be	D. would
15. We	 anything from James since we left school.
	A. haven’t heard	B. heard	C. don’t hear	D. didn’t hear
16. If I ________________a bird, I would be a dove.
	A. would be	B. were	C. am	D. will be
17. The children sang	 during the trip. 
	A. happily	B. happiness	C. unhappy	D. happy
18. This newspaper 	everyday.
	A. is publishing	B. publish	C. published	D. is published
19. You have lived in this city since 1998,	?
	A. haven’t you	B. didn’t you	C. did you	D. have you
20. My students enjoy	 English very much.
	A. learn	B. learnt	C. learning	D. to learn
21. Mai enjoys ________ to music, especially pop music in her free time.
A. hearing	B. playing	C. listening	D. talking
22. My grandparents love __________ very much. There are a lot of beautiful flowers and fresh vegetables in their garden.
A. doing garden 	B. doing gardening
C. do gardening	D. to do garden
23. You should avoid ______ too much TV. It’s not good for your eyes.
	A. seeing 	B. looking	C. watching	D. glancing
24. Nga likes ________ with her close friend on Saturday evenings.
	A. window shop	B. window to shop
	C. window shops	D. window shopping
25. Lan used to love _____ front of the computer for hours but now she doesn’t. She takes part in a judo club.
A. using	B. sitting	C. doing	D. having
26. Minh is very hard-working boy. He doesn’t mind ______ a lot of homework in the evenings.
	A. making	B. reading	C. seeing	D. doing
27. Do you fancy _____ around the West Lake with me this Sunday morning?
	A. going	B. having	C. staying	D. moving
28. I don’t like _______ up early in the winter days. I love ______ in bed late.
	A. getting / stay	B. get / stay
	C. getting / stay	D. get / staying
29. Mai’s dad likes _______ spring rolls when her family her parties.
	A. doing	B. making	C. cooking	D. trying
30. Why don’t we ____ our parents with some DIY project? T think it is useful.
	A. help	B. do	C. make	D. give
31.	How much time do you spend _______ leisure activities?
	A. on	B. in	C. for	D. with
32. Why don’t you apply for this job? It looks right _______ your street.
	A. on	B. in	C. at	D. up
33. Many young people don’t _______ walking to school or playing active games?
	A. prefer	B. enjoy	C. suggest	D. want
34. Daisy is _______ social media. She spends lots of time on Facebook and Instagram.
	A. tired of	B. bored with	C. addicted to	D. curious about
35. _______ leisure time is free from compulsory activities, it is often referred to as “free time.’
	A. Because	B. Although	C. When	D. As long as
36. On YouTube you can find many videos on _______ all aspects of your English.
	A. surfing	B. working	C. taking	D. improving
37. Some addicts are teenagers _______ are hooked on computer games.
	A. which	B. who	C. what	D. whose
38. My sister enjoys _______. She usually walks around the mall, but not buying anything.
	A. going shopping	B. hanging out	
	C. window shopping	D. doing DIY
39. You can raise a _______ pet like a Neopet if you aren’t allowed to own a real pet.
	A. domestic	B. virtual	C. weird	D. beloved
40.	“My favourite leisure activity is people watching.” “_______”
	A. That sounds so weird!	B. That’s all right.
	C. OK. That’s what you’ve chosen.	D. Sure. It’s very entertaining.
41. Nick reads the language websites every day because he is trying_____Vietnamese.
A. learning	B. to learn	C. learn	D. learns
42. Even though it is weekend, he prefers_____books at home to_____out with friends.
A. read/ hang	B. reads/ hangs	
C. reading/ hanging	D. to read/ to hang
43. Hoa is a shopaholic. She loves_____.
A. going shopping	B. going fishing	
C. going to the cinema	D. going to her club
44. Hung founds a movie club. People join this club because they are_____ watching movies
A. in	B. on	C. at	D. into
45. A: She really_____ collecting coins.
B: It’s more than that. She is obsessed!
A. adores	B. dislikes	C. hates	D. detests
46. I can’t live without coffee. I’m so_____ to it.
A. addict	B. addictive	C. addicted	D. addiction
47. There are many reality shows, comedies and TV series nowadays because people 
love_____ TV.
A. to watch	B. watch	C. waches	D. watched
48. Liz wants to use her free time for helpful activities so she works as_____.
A. a volunteer	B. a fan	
C. a teammate	D. a partner
49. She is always_____ on something nice and cute even though they are useless.
A. addicted	B. interested	C. hooked	D. fallen
50. It_____ him so many years to collect stamps. Now his collection is very large and valuable. 
A. has taken	B. has spent	C. has waste	D. has used
❸. WORD FORMS
I. Give the correct form of the word given to complete the sentence.
1. I like cooking in my free time. It makes me feel _______. 
(RELAX)
2. My sister doesn’t like surfing the Internet, she says it is ____.
(BORE)
3. Skateboarding is her hobby. It is also one of the most__sports of the teenagers in this town. 
(POPULARITY)
4. My close friend gave me a ___________ present on my birthday. I like it so much. 
(WONDER)
5. My brother works as a volunteer for an animal protection _________. He really loves his job. 
(ORGANIZE)
6. People in my country are very warm and	.
(FRIEND)
7. An	is a child whose parents are dead.
(ORPHANAGE)
8. L.A Hill is a	writer. 
(HUMOR)
9. I’m	sorry for the delay. 
(EXTREME)
10. Role-play is 	in developing communication skills.
(HELP)
11. There are four ___________in my house.	
(BOOKSELF)
12. The photocopy is between the________ and the drugstore.	
(BAKE)
13. We must be _________when we cross the road.	
(CARE)
14. Air _________ is a big problem in many cities in the world.	
(POLUTE)
15. Yoko is from Japan. She is __________
(JAPAN)
16. The Internet is very _________, it takes up a lot of our time. 
(ADDICT)
17. I enjoy _____ with friends and going out at the weekend. 
(SOCIAL)
18. Sitting in front of the computer too long can cause ________. 
(OBESE)
19. Are you ___________ about the new Gears Of War games? 
(EXCITE)
20. She listens to classical music for ______________. 
(RELAX)
❹. VERB FORMS
Complete the sentences, using the -ing form of the given verbs.
do
stay
travel
take
do
collect
plant
go
eat
watch
	1.	We enjoy _________for a walk around the lake every evening.
	2.	My friend Jenifer loves _________ unique things.
	3.	Most of my friends don’t like ._________homework at the weekend.
	4.	Do you like ___________ flowers in the balcony?
	5.	I hate _______________ outdoors in the summer. It’s so hot.
	6.	I don’t like ___________ challenging sports like ice skating or surfing.
	7.	My cousin David adores _____________ photos. He has got an expensive camera.
	8.	Who dislikes __________ films on TV?
	9.	Does Laura hate ________ noodles?
	10.	My mother detests __________ by bus because she can be carsick.
II. Write the correct form of the verbs. 
1. Vietnamese students love (go)	 picnic at the weekend. 
2. I hate (spend)	all day on (go)	 fishing. 
3. People in Britain love (drink)	 tea with milk. 
4. Do you like (listen)	 to music. 
5. Does Anna fancy (watch)	 horrible movies. 
6. I prefer (make)	 craft to (draw)	 a picture. 
7. Kate loves (hang out)	 with her friends on her birthday. 
8. I detest (eat)	 fish. 
9. Do you mind (turn)	 off the TV? 
10. Does she adore (work)	 with handicapped students? 
III. Complete the sentences in Mai’s email with the correct form of the verb in brackets.
Hi, Susan!
Well, I’m here in Ha Noi, now. I see quite a lot of my cousin Hoa because we (1) (enjoy/ do) _______the same things. I have some new friends called David and John. David is very good at computers and he (2) (not mind/ help)_________ me so that’s good. John is really nice too. He (3) (play) _____basketball and he (4) (go/ skateboard) ________quite a lot. His brother Toby is 18 and he’s really cool but he (5) (prefer/ play) _______football. I (6) (do) __________ gymnastics once a week and Hoa (7) (do)_________ karate. She prefers indoor sports because she (8) (not like/ get)________ cold! 
Write soon!
❺. CORRECTION
I. Find ONE mistake in each of the following sentences and correct it.
1.	Having leisure activities are truly important to the elderly.
	A	 B	 C	 D
2.	Although she wanted to go to the museum, she decided staying at home.
	 A	 B	 C	D
3.	Parents are concerned that their kids may be spending too many time on screens.
	 A	 B C	 D
4.	Collecting coins is exciting, but it can also be relaxed.
	A	 B C	D
5.	Cloud watching sound weird, but Hang adores it.
	 A	 B	 C	 D
6. For some young people, enjoyment involves sitting in front a computer playing games.
 A	 B	 C	 D	
7.	His parents are thinking of banning him on using the computer.
	 A	 B	 C D
8.	When you game online, be carefully when making friends with strangers.
	A	B	C	D
9. I detest to have to get up when it’s dark outside.
 A B C D
10. Do you fancy to come on a day trip to Bath next Saturday?
 A B C D
11. Would you mind to open the window?
 A B C D
12. Why are they encouraged to learning English?
 A B C D
13. I preferred comics in my free time.
 A B C D
14. Mai enjoys to make crafts, especially cloth dolls.
 A B C D
15. For some people, training pets are hard work.
 A B C D
II. There are five grammar mistakes in this passage. Find and correct them.
Like most people, I turn on my laptop play as well as to study. At weekends, I go to my favorite chat room and I chat.
Sometimes I spend hours online and I often make new friends. My mum doesn’t go shop anymore. She likes buy everything online. My sister likes music and she has join a rock group which she found on a webpage at her university.
When I want to improving my English, there are a lot of great websites with vocabulary games and practice exercises. I usually score more points than my sister!
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
❻. READING
I. Choose the correct word A, B or C for each gap to complete the following passage.
	I go on the Internet every day, but I’ve never (1) ______ more than an hour at a time online. I’ve got laptop and also a smartphone, so I can (2) _________ the internet anywhere. Today, for instance, I’ve been (3) ______ three times.
	Mainly I just (4) _________ my friends. I read online magazines and I look (5) ______ information, too. I also compare prices of thing, (6) __________ I’ve never bought anything online because I don’t think it’s safe.
	I’m not an Internet addict, but some of my friends (7) _________. One friend of mine always looks (8) ________ because he spends all night online. Although he’s got a bad marks for the exams, he hasn’t (9) _____ his habits.
	In my experience, it’s very useful for people who use the Internet(10) _______.
1. 	A. spend	B. spending	C. spent
2.	A. have 	B. use	C. play
3. 	A. online	B. internet	C. computer
4. 	A. write	B. email	C. send
5. 	A. at	B. in	C. for
6. 	A. because	B. but	C. although
7. 	A. is	B. were	C. are
8. 	A. tired	B. hard	C. happily
9. 	A. change	B. to change	C. changed
10. A. sensible	B. sensibly	C. sensibleness
II. Read the passage and choose the correct answers.
Most people watch TV in their leisure time. A television is considered essential in every household. It can be the source of entertainment for all members in the family. There are always programmes suitable for different ages, genders and interests… Watching TV is a great way to spend time and bond with your family. Besides the entertainment value, TV shows can also be educational with cooking programmes, documentaries…TV is also a way to expand your mind and see places you couldn’t in real life. However, spending too much time in front of the TV makes you a couch potato, lazy person who watches TV a lot. It can negatively affect your physical health because you are less likely to exercise. You creativity and imagination can also be limited because of television.
1. Which of the following would be the best title of the passage?
A. Television and Household.
B. Entertainment for family members.
C. Advantages and Disadvantages of watching TV.
D. Imagination from Television.
2. What proves that television serves all members in the family?
A. TV programmes are designed for different genders.
B. TV programmes are designed for all ages.
C. TV programmes are designed for various interests.
D. All are correct.
3. According to the writer, what are the advantages of watching TV?
A. Connecting family members.	C. Opening your mind.
B. Providing knowledge.	D. All are correct.
4. According to the writer, what are the disadvantages of watching TV?
A. Improving your physical health.	C. A and B are incorrect.
B. Encouraging your imagination.	D. A and B are correct.
5. Which of the following is NOT mentioned in the passage?
A. It costs much money to own a television.
B. People watch TV for entertaining.
C. A couch potato may had bad physical health.
D. There are cooking programmes and documentaries on TV.
III. Read the conversation and answer the questions.
	Hoa: Well, everybody … What shall we do today? Any idea?
	Mary: I’m not sure … it depends on the weather. Is it sunny outside?
	Hoa: Just a minute … oh, it’s raining again.
Mai: Oh, no! I don’t want another boring day like yesterday. Is there anything interesting we can go and see?
Mark: I know what can do. I’ll have a look at the guide book. I’m sure we can do. I’ll have a look at the guide book. I’m sure we can find some ideas in there.
	Mary: All right. Where is the guide book?
	Mark: It’s there. On the shelf.
	Mary: Let’s see … well, there’s the Museum of Country Life.
	How about that?
	Hoa: Is there anything more exciting?
	Mary: Well. There’s Aqua World. It’s Sea Life centre.
	Hoa: Yes, that sounds better. Why don’t we go there?
	Mai: Ok then, if you like.
	Mark: Shall I phone them to see what time it opens?
	Mary: Good idea! So everybody’s happy, then.
Questions:
1. How many people are there altogether?
_______________________________________________________________.
2. Can they do some leisure activities outside today ?/ Why (not)?
_______________________________________________________________.
3. Did they have an exciting yesterday?
_______________________________________________________________.
4. Is there anything interesting they can go and see?
______________________________________________________________.
5. What will they do at last?
______________________________________________________________.
❼. WRITING
I. Reorder the words to make correct sentences.
	1.	to/ you/ listening/ like/ music?/ Do
	____________________________________________________________
	2.	in/ My/ flowers/ mother/ the/ planting/ garden./ loves
	____________________________________________________________
	3.	swimming/ the/ parents/ enjoy/ My/ in/ sea./ really
	____________________________________________________________
	4.	cycling/ Do/ fancy/ now?/ you
	____________________________________________________________
	5.	and/ I/ My/ playing/ adore/ chess./ brother
	____________________________________________________________
	6.	collecting/ dislikes/ stamps./ Rose
	____________________________________________________________
	7.	taking/ I/ a/ don’t/ in/ winter./ shower/ like
	____________________________________________________________
	8.	detests/ Laura/ pottery./ making
	____________________________________________________________
	9.	laboratory/ Minh Nam and I/ spending/ love/ a/ do/ hours/ to/ an experiment./ in
	____________________________________________________________
	10.	interested in/ I/ fishing/ cold/ am not/ weather./ in/ this
	____________________________________________________________
II.	Write the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.
1.	It takes us more than two hours to see the film “Avatar”.
The film “Avatar”	
2.	She likes to hang out with friends on Saturday evening.
She’s interested	
3.	She only allows her children to watch television at weekends.
She only lets	
4.	Could you help me with this box?
Would you	
5.	DIY skills aren’t as hard to learn as I think.
DIY skills are _______________________________________________
6.	Who will take care of the garden while you are away?
Who will look	
7.	How about going window-shopping this afternoon?
Shall	
8.	What leisure activity do you like most?
What’s	
III. Put the following phrases in the correct column to organise the ideas.
I believe that
In short
Firstly, secondly, thirdly, finally
Moreover, furthermore
For these reasons
According to me
In conclusion
Besides, also, in addition
I think that
To sum up
In my opinion,
Introducing the ideas
Explaining
Concluding
......................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
......................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
......................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
IV. Should teenagers spend free time on facebook? Write a short paragraph (about 70-80 words) to give your ideas. (Remember to use the phrases in Exercise III to organize your ideas).
===================================================
ANSWER KEYS
UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES
❶. PHONETICS
I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group
1. D 
7. C
13. A 
19.B
25.B
2. A
8. B
14. D
20. B
26. B
3. C
9. A
15. B
21. B
27. D
4. D
10. A 
16. D
22. C
28. C
5. B 
11. D
17. C 
23. D
29. C
6. A
12. C
18. C
24. A
30. A
II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.
1. B
4. C
7. C
10. C
13. B
2. D
5. C
8. A 
11. C
14. D
3. B
6. B
9. B
12. A
15. C
❷. MULTIPLE CHOICE
I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.
1. C
11. C
21. C
31. A
41. B
2. C
12. A
22. B
32. D
42. C
3. C
13. B
23. C
33. B
43. A
4. A
14. D
24. D
34. C
44. D
5. B
15. A
25. B
35. A
45. A
6. B
16. B
26. D
36. D
46. C
7. C
17. A
27. A
37. B
47. A
8. D
18. D
28. C
38. C
48. A
9. C
19. A
29. B
39. B
49. C
10. B
20. C
30. A
40. A
50. A
❸. WORD FORMS
I. Give the correct form of the word given to complete the sentence.
1. relaxed
6. friendly
11. bookselves
16. addictive
2. Boring
7. orphan
12. Bakery
17. socialising
3. Popular
8. humorous
13. careful
18. obesity
4. Wonderful
9. extremely
14. pollution
19. excited
5. Organization
10. Helpful
15. Japanese
20. relaxation	
❹. VERB FORMS
I. Complete the sentences, using the -ing form of the given verbs.
1.going
2. collecting
3. doing
4. planting
5. staying
6. doing
7. taking
8. watching
9. eating
10. travelling
II. Write the correct form of the verbs. 
1. going
6. making/ drawing
2. spending/going 
7. hanging out
3. drinking
8. eating
4. listening
9. turning
5. watching
10. working
III. Complete the sentences in Mai’s email with the correct form of the verb in brackets.
1. enjoy doing
5. prefer to play
2. doesn’t mind helping
6. do
3. plays
7. does
4. goes skateboarding
8. doesn’t like getting
❺. CORRECTION
I. Find ONE mistake in each of the following sentences and correct it.
1. B (is)
6. C (in front of)
11. C (opening)
2. D (to stay)
7. C (from)
12. C (learn)
3. C (too much)
8. B (careful)
13. B (reading)
4. D (relaxing)
9. B (having)
14. B (making)
5. B (sounds)
10. C(coimg)
15. C (is)
II. There are five grammar mistakes in this passage. Find and correct them.
Like most people, I turn on my laptop play as well as to study. At weekends, I go to my favourite chat rooms and I chat.
Sometimes I spend hours online and I often make new friends. My mum doesn’t go shop anymore. She likes buy everything online. My sister likes music and she has join a rock group which she found on a webpage at her university.
When I want to improving my English, there are a lot of great website with vocabulary games and practice exercises. I usually score more points than my sister!
play -> to play
shop-> shopping
buy -> buying
join -> joined
improving -> improve
❻. READING 
I. Choose the correct word A, B or C for each gap to complete the following passage.
1.C
2.B
3.A
4.B
5.C
6.B
7.C
8.A
9.C
10.B
II. Read the passage and choose the correct answers.
1.C
2.D
3.D
4.C
5.A
III. Read the conversation and answer the questions.
	1. There are four
	2. No, they can’t. Because it’s raining
	3. No, they didn’t	
	4. Yes, there is
	5. They will go to the Aqua World ( Sea Life Centre).
❼. WRITING
I. Reorder the words to make correct sentences.
	1.	Do you like listening to music?	
	2.	My mother loves planting flowers in the garden.
	3.	My parents really enjoy swimming in the sea.
	4.	Do you fancy cycling now?
	5.	My brother and I adore playing chess.
	6.	Rose dislikes collecting stamps.
	7.	I don’t like taking a shower in winter.
	8.	Laura detests making pottery.
	9.	Minh Nam and I love spending hours in a laboratory to do an experiment.
	10.	I am not interested in fishing in this cold weather.	
II.	Write the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.
	1. The film “Avatar” lasts more than two hours.
	2. She’s interested in hanging out with friends on Saturday evening.
	3. She only lets her children watch television at weekends.
	4. Would you mind helping me with this box?
	5. DIY skills are easier to learn than I think.
	6. Who will look after the garden while you are away?
	7. Shall we go window-shopping this afternoon?
	8. What’s your favorite leisure activity?
III. Put the following phrases in the correct column to organise the ideas.
Introducing the ideas
Explaining
Concluding
I believe that
I think that
In my opinion,
According to me
Firstly, secondly, thirdly, finally
Moreover, furthermore
For these reasons
Besides, also, in addition
In short
In conclusion
To sum up
===================================================

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_tap_tieng_anh_khoi_8_bai_1_leisure_activities.doc