Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 38: Bài luyện tập 7

Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 38: Bài luyện tập 7

Cho các hợp chất sau : SO2, NaOH, H2SO4, BaO, NaCl, HNO3, CuSO4, K2O, NaHSO4, Fe(OH)2, N2O5, HCl, Ca(OH)2. Hãy phân loại các hợp chất trên?

- Các oxit :

- Các axit :

- Các bazơ :

- Các muối :

 

ppt 19 trang phuongtrinh23 28/06/2023 4180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 38: Bài luyện tập 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 38 
Bài luyện tập 7 
trß ch¬i « ch÷ 
A 
x 
i 
T 
r 
T 
i 
n 
A 
§ 
i 
Ö 
n 
p 
h 
© 
n 
ø 
n 
g 
T 
h 
Õ 
p 
h 
¶ 
n 
i 
è 
u 
M 
¬ 
b 
A 
z 
1 
? 
2 
h 
d 
u 
n 
g 
d 
Þ 
c 
A 
x 
i 
T 
? 
3 
? 
4 
? 
5 
? 
6 
? 
7 
? 
8 
§.A 
Hîp chÊt cã ph©n tö gåm mét hay nhiÒu nguyªn tö hi®ro liªn kÕt víi gèc axit. Gäi lµ hîp chÊt g×? 
§©y lµ mét lo¹i dung dÞch lµm ®æi mµu quú tÝm thµnh xanh. 
§©y lµ tªn mét kim lo¹i, ho¸ trÞ (I) t¸c dông ®­îc víi n­íc. 
§Ó ph©n huû n­íc theo s¬ ®å ph¶n øng: 
 H 2 O  H 2 + O 2 ng­êi ta dïng c¸ch nµo? 
C¸c PTP¦ ho¸ häc sau, thuéc lo¹i ph¶n øng ho¸ häc nµo?: 2K + 2H 2 O 2KOH + H 2 
 2Na + 2 H 2 O 2NaOH + H 2 
 Ba + 2H 2 O Ba(OH) 2 + H 2 
Em h·y s¾p xÕp 4 ch÷ c¸i mµu ®á ë trªn thµnh tªn mét chÊt cã thµnh phÇn ®Þnh tÝnh gåm H vµ O víi: m H : m O = 1: 8 
§©y lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm mét hay nhiÒu nguyªn tö kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiÒu gèc axit . 
§©y lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm mét nguyªn tö kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiÒu nhãm hi®roxit ( -OH) 
N Ư Ớ C 
h 
d 
u 
n 
g 
d 
Þ 
c 
¬ 
b 
A 
z 
§©y lµ mét lo¹i dung dÞch lµm ®æi mµu quú tÝm thµnh ®á. 
? 
? 
Sơ đồ biểu diễn tính chất hoá học của nước (H 2 O) 
 + Oxit axit NƯỚC + một số kim loại 
 (Na, K, Ba, Ca) 
	+ Một số oxit bazơ 
 ( Na 2 O, K 2 O, BaO, CaO) 
Bazơ +H 2  
Axit 
Bazơ 
Bazơ tan 
Bazơ tan 
Axit 
Viết các PTHH khi cho các chất sau tác dụng với H 2 O: 
Kali : 
C anxi : 
N atri oxit : 
B ari oxit : 
Đ i photpho pentaoxit : 
L ưu huỳnh trioxit : 
 AXIT - BAZƠ - MUỐI 
Axit 
Baz¬ 
Muèi 
CTPT 
Ph©n lo¹i 
Tªn gäi 
Gèc 
TÝnh chÊt 
 H n A 
M(OH) n 
M x A y 
- axit cã oxi 
- axit kh«ng cã oxi 
- baz¬ tan 
- baz¬ kh«ng tan 
Muèi trung hßa 
Muèi axit 
 Axit kh«ng cã oxi: 
Axit + Tªn PK + hi®ric 
 Axit cã Ýt oxi: 
 Axit + Tªn PK + ¬ 
 Axit cã nhiÒu oxi: 
 Axit + Tªn PK + ic 
 ua 
 it 
 at 
Tên KL + hidroxit 
(kèm HT nếu có nhiều HT) 
Tên KL + Tên Gốc axit 
(kèm hóa trị nếu có nhiều HT) 
 Lµm quú tÝm hãa ®á 
 Lµm quú tÝm hãa xanh 
- Kh«ng lµm chuyÓn mµu quú tÝm 
Cho các hợp chất sau : SO 2 , NaOH, H 2 SO 4 , BaO, NaCl, HNO 3 , CuSO 4 , K 2 O, NaHSO 4 , Fe(OH) 2 , N 2 O 5 , HCl, Ca(OH) 2 . Hãy phân loại các hợp chất trên? 
- Các oxit : 
- Các axit : 
- Các bazơ : 
- Các muối : 
SO 2 , BaO, K 2 O, N 2 O 5 
H 2 SO 4 , HCl, HNO 3 
NaOH, Fe(OH) 2 
NaCl, CuSO 4 , NaHSO 4 
NaOH; NaNO 3 ; HNO 3 . 
Quú tÝm ®á 
Quú tÝm xanh 
Quú tÝm kh«ng ®æi mµu 
HNO 3 
NaOH 
NaNO 3 
Quú tÝm 
BT1: Dùng phương pháp hoá học nhận biết các chất: NaOH, NaNO 3 , HNO 3 
Bµi 2: 
a) ViÕt c«ng thøc ho¸ häc cña nh÷ng hîp chÊt cã tªn gäi sau: 
Tªn gäi 
CTHH 
1. Nh«m hi®roxit 
2. Sắt (III) sunfat 
3. Natri hi®rocacbonat 
4. Axit sunfuric 
b) ViÕt tªn gäi cña c¸c hîp chÊt cã c«ng thøc ho¸ häc sau: 
CTHH 
Tên gọi 
1. Fe(OH) 3 
2. Ca 3 (PO 4 ) 2 
3. KHSO 4 
4. HNO 3 
Al(OH) 3 
Fe 2 (SO 4 ) 3 
NaHCO 3 
H 2 SO 4 
Sắt (III) hiđroxit 
Canxi photphat 
Kali hiđrosunfat 
Axit nitric 
Bài tập 4/132 
 Cho biết khối lượng mol một oxit của kim loại là 160 gam/mol, thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit là 70%. Lập CTHH của oxit. Gọi tên của oxit đó. 
Tóm tắt đề: 
 * Hỏi: Lập CTHH của oxit kim loại. Gọi tên oxit 
 Biết: M oxit = 160g/mol; % m kim loại = 70% 
Hướng dẫn giải: 
Công thức chung của oxit? 
Kim loại chiếm bao nhiêu % khối lượng? m R trong 1 mol phân tử oxit 
Tính m O và suy ra số nguyên tử oxi (y)? 
Hóa trị của oxi x = ? R =?. Vậy R là kim loại nào? 
 CTHH của oxit? Goi tên 
%O (tro ng oxit) = 
 n O = 
Đ ặ t CTHH của oxit kim loai là: A x O y 
Khối lượng của oxi trong 1 mol oxit : 
Hướng dẫn giải 
100% - 70% = 30% 
m O = 
30 . 160 
100 
48(g) 
= 
48 
16 
3 mol 
= 
 y = 3 
VËy kim loại đó là :Fe và CT oxit là Fe 2 O 3 
Tên gọi là : Sắt (III) oxit 
Bài tập 4/ 132 
 A.x = 160 – 48 = 112 
X Ðt b¶ng: 
x 
1 
2 
3 ... 
A 
112 ( Lo¹i ) 
56 (nhËn) 
37.33 ( Lo¹i ) 
 x = 2, A = 56 
Hướng dẫn về nhà 
 - Về nhà làm bài tập 2, 3 , 5 SGK / 132 
 - Chuẩn bị bài thực hành 6. 
 BT: Nhôm oxit tác dụng được với axit sunfuric theo phương trình phản ứng như sau: 
	Al 2 O 3 + 3H 2 SO 4 ---> Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 O 
Tính khối lượng muối nhôm sunfat được tạo thành nếu đã sử dụng 44,1 gam H 2 SO 4 nguyên chất tác dụng với 30.6 gam Al 2 O 3 . Sau phản ứng, chất nào còn dư? Khối lượng dư của chất đó là bao nhiêu. 
HƯỚNG DẪN 
n Al2O3 = ? 
n H2SO4 = ? 
Bước 1. Từ dữ kiện bài, xác định số mol từng chất 
Bước 2. Dựa vào phương trình lập tỉ lệ số mol chất Chất dư. 
Bước 3. Xác định số mol chất cần tìm theo số mol chất phản ứng hết Đại lượng cần tìm 
Lượng dư = lượng ban đầu – lượng đã phản ứng 
n Al2(SO4)3 = ? 
n Chất dư = ? 
Gi¶i 
Theo ®Çu bµi: n Al2O3 = 30,6/102 = 0,3mol 
	n H2SO4 = 44,1/98 = 0,45 mol 
Al 2 O 3 + 3H 2 SO 4 ---> Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 O 
Theo ph­¬ng tr×nh cã tØ lÖ 
n Al2O3 
1 
0,3 
1 
n H2SO4 
3 
0,45 
3 
= 
= 
> 
 Al 2 O 3 d­, H 2 SO 4 ph¶n øng hÕt. 
 Theo ph­¬ng tr×nh n Al2(SO4)3 = n Al2O3(p­) = (1/3)n H2SO4 	 =(1/3).0,45 = 0,15 mol 
 m Al2(SO4)3 = 0,15.342 = 51.3 gam 
 m Al2O3 (d­) = (0,3 – 0,15).102 = 15,3 gam 
bµI tËp 
 Cho hỗn hợp gồm 4g NaOH và 7,4g Ca(OH) 2 tác dụng hết với a(g) HCl. 
 a, Viết PTPƯ xảy ra. 
 b, Tính a? 
 c, Tính khối lượng mỗi muối thu được. 
 d, Lượng axit trên có hòa tan hết 11,2g Fe kim loại không? 
a, PTP¦: NaOH + HCl NaCl + H 2 O (1) 
 Ca(OH) 2 + 2HCl CaCl 2 + H 2 O (2) 
b, n NaOH = = 0,1( mol); n Ca(OH)2 = = 0,1( mol); 
Theo (1): n HCl = n NaOH = 0,1( mol); 
Theo (2): n HCl = 2n Ca(OH)2 = 0,2( mol); 
Sè mol HCl ®· tham gia ph¶n øng: n HCl = 0,1 + 0,2 = 0,3 (mol) 
Khèi l­îng HCl ®· tham gia p­/ư: m HCl = 0,3.36,5 = 10,95 (g) 
 VËy a = 10,95 (g). 
c, Theo (1): n NaCl = n NaOH = 0,1( mol) m NaCl = 58,5.0,1 = 5,85 (g) 
Theo (2): n CaCl2 = n Ca(OH)2 = 0,1( mol) m CaCl2 = 111.0,1 = 11,1 (g) 
d, Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2  (3) 
Theo bµi ra: n Fe = = 0,2 (mol) 
Theo (3) Sè mol s¾t mµ 0,3 mol HCl cã thÓ hoµ tan hÕt lµ: 
 n Fe = . n HCl = = 0,15 (mol) < 0,2 (mol) 
 VËy l­îng axit trªn kh«ng hßa tan hÕt 11,2g Fe. 
Sơ đồ biểu diễn tính chất hoá học 
 + Oxit axit NƯỚC + một số kim loại 
 Na, K, Ba, Ca 
 + Một số oxit bazơ 
 ( Na 2 O, K 2 O, BaO, CaO) 
Bazơ + H 2 ↑ 
Axit 
Bazơ tan 
+ 
Muối tương ứng + H 2 O 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_hoa_hoc_lop_8_bai_38_bai_luyen_tap_7.ppt