Bài tập môn Hóa học Lớp 8 - Cân bằng phương trình hóa học

Bài tập môn Hóa học Lớp 8 - Cân bằng phương trình hóa học

Bài 1: Cân bằng các phương trình phản ứng sau:

 1/ Na + H2O -> NaOH + H2

 2/ Fe3O4 + HCl -> FeCl2+ FeCl3 + H2O

 3/ Al2O3 + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2O

 4/ FeS2 + O2 -> Fe2O3 + SO2

 5/ KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2

 6/ Fe(OH)2 + O2+ H2O -> Fe(OH)3

 7/ Fe3O4 + CO -> Fe + CO2

 8/ Fe3O4 + H2SO4 -> FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

 9/ NO2 + O2 + H2O -> HNO3

 

docx 3 trang thucuc 224363
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập môn Hóa học Lớp 8 - Cân bằng phương trình hóa học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
Bài 1: Cân bằng các phương trình phản ứng sau:
	1/ Na + H2O -> NaOH + H2
	2/ Fe3O4 + HCl -> FeCl2+ FeCl3 + H2O
	3/ Al2O3 + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2O
	4/ FeS2 + O2 -> Fe2O3 + SO2
	5/ KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2
	6/ Fe(OH)2 + O2+ H2O -> Fe(OH)3
	7/ Fe3O4 + CO -> Fe + CO2
	8/ Fe3O4 + H2SO4 -> FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
	9/ NO2 + O2 + H2O -> HNO3
Bài 2: Cân bằng các phương trình phản ứng sau:
	1/ C2H2 + O2 -> CO2 + H2O	
	2/ C4H10 + O2 -> CO2 + H2O
	3/ CnH2n+2 + O2 -> CO2 + H2O
	4/ CnH2n + O2 -> CO2 + H2O
	5/ CnH2n-2+ O2 -> CO2 + H2O
	6/ CxHy + O2 -> CO2 + H2O
	7/ CxHyOz + O2 -> CO2 + H2O
	8/ CH3COOH + O2 -> CO2 + H2O
	9/ (HO)2CnHm(COOH)2 + O2 -> CO2 + H2O
	10/ CxHyCOOH + O2 -> CO2 + H2O
Bài 3: Cân bằng các phương trình phản ứng sau:
	1/ FexOy + H2 -> Fe + H2O
	2/ FexOy + CO -> Fe + CO2 
	3/ Fe2Ox +CO -> FeO + CO2
	4/ FexOy + HCl -> FeCl2y/x + H2O
	5/ FexOy + H2SO4 -> FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
Bài 4: Cân bằng các phương trình phản ứng sau:
	1/ Fe + H2SO4đ.n -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
	2/ Fe + HNO3(loãng) -> Fe(NO3)3 + NO + H2O
	3/ FeO + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O
	4/ Fe3O4 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O
	5/ Al + HNO3 -> Al(NO3)3 + N2O + H2O	
	6/ FexOy + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O
	7/ Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO + H2O
	8/Al + HNO3 -> Al(NO3)3 + NO2 + H2O
	9/ FexOy + H2SO4đặc -> Fe(SO4)3 + SO2 + H2O
	10/ Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2+ N2 + H2O
	11/Al + HNO3 -> Al(NO3)3 + NaOb + H2O

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_mon_hoa_hoc_lop_8_can_bang_phuong_trinh_hoa_hoc.docx