Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 - Tiết 22, Bài 18: Vẽ chân dung

Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 - Tiết 22, Bài 18: Vẽ chân dung

I. Mục tiu

 1. Về kiến thức: Hc sinh hiĨu th nµo lµ tranh ch©n dung.

 2. Về năng lực: Năng lực tư duy sng tạo; năng lực quan st, thảo luận nhĩm, giải quyết vấn đề, thực hnh

 3. Về phẩm chất: Phẩm chất nhn i, chăm chỉ, trung thực, trch nhiệm.

II. Thiết bị dạy học v học liệu

1. Giáo viên

 - Tranh vẽ chn dung. Hình minh họa cc bước vẽ chn dung.

 - Bài vẽ của HS.

 2. Học sinh

 - Giấy vẽ, bút chì, tẩy, thước, màu vẽ

 - Sưu tầm một số hình ảnh có liên quan.

 

doc 3 trang thucuc 5030
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 - Tiết 22, Bài 18: Vẽ chân dung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 22 Ngày soạn: 
Tiết: 22 Ngày dạy: .
Bài 18: Vẽ Theo Mẫu
VẼ CHÂN DUNG (TIẾT 2)
Mơn học: Mỹ thuật; lớp: 8.
Thời gian thực hiện: 1 tiết.
I. Mục tiêu
	1. Về kiến thức: Häc sinh hiĨu thÕ nµo lµ tranh ch©n dung.
	2. Về năng lực: Năng lực tư duy sáng tạo; năng lực quan sát, thảo luận nhĩm, giải quyết vấn đề, thực hành 
	3. Về phẩm chất: Phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên
 - Tranh vẽ chân dung. Hình minh họa các bước vẽ chân dung.
 - Bài vẽ của HS.
 	 2. Học sinh
 - Giấy vẽ, bút chì, tẩy, thước, màu vẽ 
 - Sưu tầm một số hình ảnh có liên quan.
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động của GV - HS
Nội dung
HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu (3 phút)
1. Mục tiêu: Huy động kiến thức, tạo hứng thú cho hs, kích thích học sinh tìm hiểu bài.
2. Nội dung: HS hoạt động cá nhân.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của hs.
4. Tổ chức thực hiện:
GV nêu câu hỏi:
- Ước lượng tỉ lệ khuơn mặt bạn trong lớp?
- HS thực hiện yêu cầu, hs khác nhận xét.
- Gv kết luận. Dẫn dắt vào bài.
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới. (10 phút).
Hướng dẫn hs cách vẽ.
1. Mục tiêu: Biết được cách vẽ khuơn mặt.
2. Nội dung: HS hoạt động cá nhân.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của hs.
4. Tổ chức thực hiện:
GV h­íng dÉn b»ng h×nh minh ho¹ vµ l­u ý häc sinh; vÏ ch©n dung cịng tiÕn hµnh nh­ bµi vÏ theo mÉu, vÏ bao qu¸t tr­íc vÏ chi tiÕt sau.
Hs chú ý, quan sát.
GV kết luận.
I. C¸ch vÏ:
VÏ ph¸c h×nh d¸ng khu«n mỈt, vÏ ®­êng trơc.
T×m tû lƯ c¸c bé phËn.
VÏ chi tiÕt.
HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập (20 phút)
Hướng dẫn HS làm bài.
1. Mục tiêu: Hs vẽ được bài vẽ chân dung.
2. Nội dung: HS hoạt động cá nhân.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của hs.
4. Tổ chức thực hiện:
GV gỵi ý HS nhËn xÐt h×nh 1-2. SGK
GV yªu cÇu HS tËp vÏ ch©n dung chĩ ý ®Õn biĨu hiƯn t×nh c¶m.
GV gäi 3 HS lªn b¶ng vÏ ch©n dung b¹n.
-Quan sát, chỉnh sửa trong lúc học sinh làm bài.
- HS làm bài.
II. Bài tập.
Vẽ một chân dung (tùy chọn).
HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng (5 phút)
1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
2. Nội dung: Hđ cá nhân.
3. Sản phẩm: Trả lời của hs.
4. Tổ chức thực hiện:
GV gỵi ý HS nhËn xÐt bµi vÏ trªn b¶ng cđa HS.
HS trả lời.
- GV kết luận và gợi mở thêm cho học sinh về nhà làm tốt hơn.
Chú ý lắng nghe, ghi lại.
HOẠT ĐỘNG 5: Tìm tịi mở rộng, sáng tạo (nếu cĩ) (5 phút)
* Mục tiêu: Tìm hiểu thêm để mở rộng kiến thức.
* Nhiệm vụ: Về nhà tìm hiểu.
* Phương thức hoạt động: Hđ cá nhân, trao đổi với người thân.
* Yêu cầu sản phẩm: Câu trả lời của HS vào trong vở.
* Cách tiến hành: 
1. GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: 
Sưu tầm những bức tranh vẽ chân dung mà em thích?
2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:
 + Đọc yêu cầu.
 + Về nhà suy nghĩ trả lời.
IV. Tổng kết và hướng dẫn tự học (2 phút)
1. Tổng kết 
2. Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Về nhà hồn thành bài vẽ chân dung.
- Chuẩn bị bài 20 sơ lược về mỹ thuật hiện đại phương tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. Đọc nội dung bài, trả lời câu hỏi trước ở nhà.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mi_thuat_lop_8_tiet_22_bai_18_ve_chan_dung.doc