Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 - Tiết 25, Bài 22+23: Vẽ trang trí "Vẽ tranh cổ động"

Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 - Tiết 25, Bài 22+23: Vẽ trang trí "Vẽ tranh cổ động"

I. Mục tiêu

 2. Về năng lực: Năng lực tư duy sáng tạo; năng lực quan sát, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề, thực hành

 3. Về phẩm chất: HS yeâu thích moân học định hướng ñược tương lai của bản thaân mình. Phẩm chất yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ.

* Tích hợp giáo dục QPAN: Giáo dục tinh thần yêu nước, có trách nhiệm, để trở thành người công dân có ích cho xã hội.

+ An toàn giao thông

+ Tệ nạn XH

+ Bạo lực học đường

+ Biển đảo.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giaùo vieân: Söu taåm moät soá tranh coå ñoäng côõ lôùn hoaëc phoùng tranh coå ñoäng trong SGK, Chuaån bò tranh ñeà taøi ñeå so saùnh vôùi tranh Coå ñoäng.

 2. Hoïc sinh: Söu taàm tranh coå ñoäng, giaáy A4, vieát chì, gôm, maøu

 

doc 4 trang thucuc 7140
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 - Tiết 25, Bài 22+23: Vẽ trang trí "Vẽ tranh cổ động"", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 25 Ngày soạn: 
Tiết: 25 Ngày dạy: . 
Baøi 22, 23: Vẽ Trang Trí
VẼ TRANH CỔ ĐỘNG (Tiết 1)
Môn học: Mỹ thuật; lớp: 8.
Thời gian thực hiện: 1 tiết.
I. Mục tiêu
	1. Về kieán thöùc: Hoïc sinh hieåu yù nghóa cuûa tranh Coå ñoäng.
	2. Về năng lực: Năng lực tư duy sáng tạo; năng lực quan sát, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề, thực hành 
	3. Về phẩm chất: HS yeâu thích moân học định hướng ñược tương lai của bản thaân mình. Phẩm chất yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ.
* Tích hợp giáo dục QPAN: Giáo dục tinh thần yêu nước, có trách nhiệm, để trở thành người công dân có ích cho xã hội.
+ An toàn giao thông
+ Tệ nạn XH
+ Bạo lực học đường
+ Biển đảo...
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giaùo vieân: Söu taåm moät soá tranh coå ñoäng côõ lôùn hoaëc phoùng tranh coå ñoäng trong SGK, Chuaån bò tranh ñeà taøi ñeå so saùnh vôùi tranh Coå ñoäng. 
 	 2. Hoïc sinh: Söu taàm tranh coå ñoäng, giaáy A4, vieát chì, gôm, maøu 
III. Tiến trình dạy học
Hoaït ñoäng cuûa GV - HS
Noäi dung
HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu (3 phút)
1. Mục tiêu: Huy động kiến thức, tạo hứng thú cho hs, kích thích học sinh tìm hiểu bài.
2. Nội dung: HS hoạt động cá nhân.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của hs.
4. Tổ chức thực hiện:
GV nêu câu hỏi:
Em hãy nêu hiểu biết của em về họa sĩ Van gốc?
HS trả lời.
GV kết luân, dẫn dắt vào bài mới.
Tranh coå ñoäng laø loaïi tranh duøng ñeå tuyeân truyeàn coå ñoäng cho caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi, phuïc vuï chính trò, phuïc vuï leã hoäi, phoøng choùng ma tuùy, giôùi thieäu haøng hoùa Hoâm nay chuùng ta seõ cuøng tìm hieåu qua Baøi 22. VTT. VEÕ TRANH COÅ ÑOÄNG (Tieát 1).
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới. (10 phút).
Höôùng daãn hs quan saùt nhaän xeùt.
1. Mục tiêu: Biết được thế nào là tranh cổ động và đặc điểm của tranh cổ động.
2. Nội dung: HS hoạt động cá nhân.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của hs, phiếu học tập.
4. Tổ chức thực hiện:
- G/v chia lôùp 4 nhoùm 
- G/v treo tranh Coå ñoäng vaø tranh ñeà taøi vaø gôïi yù caùc nhoùm nhaän xeùt:
- Söï khaùc nhau giöõa tranh Coå ñoäng vaø tranh ñeà taøi
- Theá naøo laø tranh Coå ñoäng?
- Tuyeân truyeàn veà caùc vaán ñeà gì?
- Cho hs xem một số tranh:
+ Tranh về Bạo lực học đường,
Hiv...
- Phân tích tranh cho HS hiểu
+ Về quốc phòng cho xem một số tranh và phân tích.
+ Về quần đảo hoàng sa, trường sa
? Quần đảo trường sa thuộc tỉnh nào của nước ta...
*Trong những bức tranh trên tranh nào thể hiện lòng yêu nước ? vì sao? Bản thân em sẽ làm gì để thể hiện lòng yêu nước.
- Tranh coå ñoäng thöôøng ñöôïc ñaët ôû ñaâu? duøng ñeå laøm gì? 
- Tranh coå ñoäng thöôøng coù kích côû nhö theá naøo?
- Maøu saéc trong tranh coå ñoäng nhö theá naøo?
- Tranh coå ñoäng coù maáy ñaëc ñieåm?
- Hình aûnh trong tranh coå ñoäng phaûi nhö theá naøo?
- Chöõ trong tranh coå ñoäng phaûi nhö theá naøo?
- Maøu saéc nhö theá naøo?
-G/v phaân tích vài ý và cho hs tham khảo SGK.
- Ngoài tranh tuyên truyền còn có quảng cáo (tranh quảng cáo)
- GV phân tích.
- HS thực hiện theo yêu cầu của Gv.
- HS trình bày kết quả, hs khác nhận xét.
- GV nhận xét và kết luận.
I. Quan sát, nhận xét:
(Tranh, aûnh minh hoïa)
1) Tranh Coå ñoäng laø gì?
- Tranh coå ñoäng laø tranh aùp phích hay quaûn caùo. Laø loaïi tranh duøng ñe quaûn caùo, tuyeân truyeàn chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc; tuyeân truyeàn hoaït ñoäng xaõ hoäi; giôùi thieäu saûn phaåm haøng hoaù . . . ñöôïc ñaët ôû nhöõng nôi coâng coäng.
- Tranh thöôøng coù hình aûnh minh hoaï gaây aán töôïng maïnh vaø coù chöõ keøm theo 
- Chaát lieäu: Sôn, maøu boät.
2) Ñaëc ñieåm cuûa tranh Coå ñoäng 
- Hình aûnh trong tranh Coå ñoäng caàn coâ ñoïng, deã hieåu 
- Chöõ ngaén goïn, roû raøng, deã ñoïc
- Maøu saéc coù tính töôïng tröng, gaây aán töôïng maïnh meõ.
Höôùng daãn HS caùch veõ tranh cổ động
1. Mục tiêu: Biết được cách vẽ tranh cổ động.
2. Nội dung: HS hoạt động cá nhân.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của hs, phiếu học tập.
4. Tổ chức thực hiện:
? Em haõy choïn moät noäi dung tranh cổ động cuûa mình.
? Noäi dung naøy coù nhöõng hình aûnh gì.
- Minh hoaï baûng: phaùc hình ñôn giaûn, theo caùc hình aûnh HS vöøa neâu.
- Veõ maøu tuyø thích.
? Nhaéc laïi caùch veõ.
- HS thực hiện theo yêu cầu của gv, hs khác nhận xét.
GV mở rộng:
- Löu yù boá cuïc giaáy.
- Cho HS xem baøi veõ HS naêm tröôùc.
- GV nhận xét, kết luận.
II. Caùch veõ:
- Bước 1: Tìm nội dung.
- Bước 2: Vẽ phác các mảng hình, chữ.
- Bước 3: Vẽ chi tiết.
- Bước 4: Vẽ màu. 
HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập (20 phút)
Höôùng daãn HS laøm baøi.
1. Mục tiêu: Hs vẽ được bài.
2. Nội dung: HS hoạt động cá nhân.
3. Sản phẩm: Bài vẽ của hs.
4. Tổ chức thực hiện:
- Laøm baøi.
-Quan saùt, chænh söûa trong luùc hoïc sinh laøm baøi.
III. Baøi taäp:
 Veõ moät böùc tranh cổ động.
HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng (5 phút)
1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
2. Nội dung: Hđ cá nhân.
3. Sản phẩm: Trả lời của hs.
4. Tổ chức thực hiện:
- Choïn moät vaøi ñaït vaø chöa ñaït cho HS nhaän xeùt veà: hình aûnh, maøu saéc, boá cuïc.
* Boá cuïc baøi veõ ñeïp.
* Tranh coù boá cuïc hôïp lí, hình veõ maøu saéc haøi hoaø.
- HS nhận xét.
- GV keát luaän vaø gôïi môû theâm cho hoïc sinh veà nhaø laøm toát hôn.
HOẠT ĐỘNG 5: Tìm tòi mở rộng, sáng tạo (nếu có) (5 phút)
* Mục tiêu: Tìm hiểu thêm để mở rộng kiến thức.
* Nhiệm vụ: Về nhà tìm hiểu.
* Phương thức hoạt động: Hđ cá nhân, trao đổi với người thân.
* Yêu cầu sản phẩm: Câu trả lời của HS vào trong vở.
* Cách tiến hành: 
1. GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: 
Sưu tầm những bức tranh cổ động mà em thích?
2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:
 + Đọc yêu cầu.
 + Về nhà suy nghĩ trả lời.
IV. Tổng kết và hướng dẫn tự học (2 phút)
1. Tổng kết.
2. Hướng dẫn tự học ở nhà.
- Veà nhaø hoaøn thaønh veõ hình, hoïc baøi.
- Chuaån bò bài tiết sau kiểm tra giữa kì 2, chuẩn bị màu vẽ.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mi_thuat_lop_8_tiet_25_bai_2223_ve_trang_tri_ve_tran.doc