Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 - Tiết 21, Bài 18: Vẽ chân dung

Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 - Tiết 21, Bài 18: Vẽ chân dung

I. Mục tiu

 1. Về kiến thức: Hc sinh hiĨu th nµo lµ tranh ch©n dung.

 2. Về năng lực: Năng lực tư duy sng tạo; năng lực quan st, thảo luận nhĩm, giải quyết vấn đề, thực hnh

 3. Về phẩm chất: Phẩm chất nhn i, chăm chỉ, trung thực, trch nhiệm.

II. Thiết bị dạy học v học liệu

1. Giáo viên

 - Tranh vẽ chn dung. Hình minh họa cc bước vẽ chn dung.

 - Bài vẽ của HS.

 2. Học sinh

 - Giấy vẽ, bút chì, tẩy, thước, màu vẽ

 - Sưu tầm một số hình ảnh có liên quan.

 

doc 3 trang thucuc 6640
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 - Tiết 21, Bài 18: Vẽ chân dung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 21 Ngày soạn: 
Tiết: 21 Ngày dạy: .
Bài 18: Vẽ Theo Mẫu
VẼ CHÂN DUNG (TIẾT 1)
Mơn học: Mỹ thuật; lớp: 8.
Thời gian thực hiện: 1 tiết.
I. Mục tiêu
	1. Về kiến thức: Häc sinh hiĨu thÕ nµo lµ tranh ch©n dung.
	2. Về năng lực: Năng lực tư duy sáng tạo; năng lực quan sát, thảo luận nhĩm, giải quyết vấn đề, thực hành 
	3. Về phẩm chất: Phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên
 - Tranh vẽ chân dung. Hình minh họa các bước vẽ chân dung.
 - Bài vẽ của HS.
 	 2. Học sinh
 - Giấy vẽ, bút chì, tẩy, thước, màu vẽ 
 - Sưu tầm một số hình ảnh có liên quan.
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động của GV - HS
Nội dung
HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu (3 phút)
1. Mục tiêu: Huy động kiến thức, tạo hứng thú cho hs, kích thích học sinh tìm hiểu bài.
2. Nội dung: HS hoạt động cá nhân.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của hs.
4. Tổ chức thực hiện:
GV nêu câu hỏi:
Thu bài và nhận xét bài vẽ tuần trước.
HS nhận xét.
Gv kết luận.
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới. (20 phút).
HS quan sát, nhận xét.
1. Mục tiêu: Biết được cách quan sát, nhận xét khuơn mặt.
2. Nội dung: HS hoạt động cá nhân.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của hs.
4. Tổ chức thực hiện:
GV. Giíi thiƯu mét sè tranh ¶nh, ch©n dung, trai, g¸i, giµ, trỴ vµ gỵi ý häc sinh thÊy ®­ỵc nh÷ng ®iĨm chung trªn khu«n mỈt ng­êi.
? T¹i sao ai cịng cã m¾t, mịi, tai mµ sao ta nh×n kh«ng bÞ nhÇm lÉn.
- HS thực hiện yêu cầu, hs khác nhận xét.
GV: Giíi thiƯu h×nh minh ho¹ ®Ĩ häc sinh nhËn ra h×nh d¸ng bỊ ngoµi khu«n mỈt.
GV. KÕt luËn: chÝnh v× cã sù kh¸c nhau gi÷a h×nh bỊ ngoµi vµ t­¬ng quan gi÷a c¸c bé phËn mµ mỈt cđa mäi ng­êi kh«ng gièng nhau.
Hs phân tích.
GV kết luận.
I. Quan sát, nhận xét khuơn mặt người.
TØ lƯ c¸c bé phËn trªn khu«n mỈt cđa mäi ng­êi kh¸c nhau.
+ H×nh qu¶ trøng.
+ H×nh tr¸i xoan.
+ H×nh vu«ng ch÷ ®iỊn.
+ khu«n mỈt dµi, hoỈc ng¾n.
Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét lỉ lệ mặt người.
1. Mục tiêu: Biết được tỉ lệ mặt người.
2. Nội dung: HS hoạt động cá nhân.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của hs.
4. Tổ chức thực hiện:
GV. Giíi thiƯu h×nh minh ho¹.
HS chú ý quan sát, lắng nghe.
Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét vẽ chân dung.
1. Mục tiêu: Biết được cách vẽ chân dung.
2. Nội dung: HS hoạt động cá nhân.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của hs.
4. Tổ chức thực hiện:
GV giíi thiƯu mét sè tranh, ¶nh ch©n dung vµ gỵi ý häc sinh nhËn ra:
+ Sù kh¸c nhau tranh vµ ¶nh 
+ §Ỉc ®iĨm c¸c nÐt mỈt
+ Tr¹ng th¸i t×nh c¶m trong tranh.
GV yªu cÇu HS quan s¸t tranh ®Ĩ HS nhËn ra:
? Tranh ch©n dung lµ tranh vÏ nh­ thÕ nµo.
? Cã thĨ vÏ tranh ch©n dung nh­ thÕ nµo.
- HS thực hiện yêu cầu, hs khác nhận xét.
GV kÕt kuËn:
+ Cã nhiỊu lo¹i tranh ch©n dung.
+ VÏ ph¶i chĩ ý ®Õn nÐt mỈt vµ sù biĨu hiƯn t×nh c¶m cđa nã.
II. TØ lƯ khu«n mỈt ng­êi.
1. Chia theo theo chiỊu dµi cđa khu«n mỈt.
Tãc; tõ ®Ønh ®Çu ®Õn tr¸n.
Tr¸n; 1/3 khu«n mỈt.
M¾t; 1/3 tõ l«ng mµy ®Õn ch©n mịi.
MiƯng; 1/3 tõ ch©n mịi ®Õn c»m.
Tai; kho¶ng tõ ngang l«ng mµy ®Õn mịi.
2. Chia theo theo chiỊu réng cđa khu«n mỈt.
Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 m¾t b»ng kho¶ng 1/5 chiỊu réng cđa khu«n mỈt.
ChiỊu dµi mçi con m¾t b»ng kho¶ng 1/5 chiỊu réng cđa khu«n mỈt.
Hai th¸i d­¬ng b»ng kho¶ng 2/5 chiỊu réng cđa khu«n mỈt.
Kho¶ng c¸ch g÷a hai c¸nh mịi th­êng réng h¬n kho¶ng c¸ch gi÷a hai con m¾t.
MiƯng réng h¬n mịi.
III. Quan s¸t, nhËn xÐt chân dung.
+ ¶nh ch©n dung lµ s¶n phÈm ®­ỵc chơp b»ng m¸y ¶nh...
+ Tranh ch©n dung lµ t¸c phÈm héi ho¹ do ho¹ sü vÏ.
+ Tranh ch©n dung lµ tranh vÏ vỊ mét con ng­êi cơ thĨ nµo ®ã.
+ Cã thĨ vÏ ch©n dung b¸n th©n, toµn th©n, ch©n dung nhiỊu ng­êi.
HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập (10 phút)
Hướng dẫn HS ước lượng tỉ lệ khuơn mặt.
1. Mục tiêu: Hs làm được bài.
2. Nội dung: Hs hoạt động cá nhân.
3. Sản phẩm: Tỉ lệ khuơng mặt người.
4. Tổ chức thực hiện:
-Quan sát, chỉnh sửa trong lúc học sinh làm bài.
- HS làm bài.
III. Bài tập
 Tập ước lượng khuơn mặt người.
HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng (5 phút)
1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
2. Nội dung: Hđ cá nhân.
3. Sản phẩm: Trả lời của hs.
4. Tổ chức thực hiện:
- Tỉ lệ khuơn mặt người theo chiều dọc?
- Tỉ lệ khuơn mặt người theo chiều ngang?
- Thế nào là vẽ chân dung?
HS trả lời.
- GV kết luận và gợi mở thêm cho học sinh về nhà làm tốt hơn.
Chú ý lắng nghe, ghi lại.
HOẠT ĐỘNG 5: Tìm tịi mở rộng, sáng tạo (nếu cĩ) (5 phút)
* Mục tiêu: Tìm hiểu thêm để mở rộng kiến thức.
* Nhiệm vụ: Về nhà tìm hiểu.
* Phương thức hoạt động: Hđ cá nhân, trao đổi với người thân.
* Yêu cầu sản phẩm: Câu trả lời của HS vào trong vở.
* Cách tiến hành: 
1. GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: 
Sưu tầm những bức tranh vẽ chân dung mà em thích?
2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:
 + Đọc yêu cầu.
 + Về nhà suy nghĩ trả lời.
IV. Tổng kết và hướng dẫn tự học (2 phút)
1. Tổng kết 
2. Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Về nhà tập ước lượng tỉ lệ khuơn mặt người.
- Chuẩn bị bài 18- Vẽ theo mẫu: Vẽ chân dung (tiết 2). Đọc bài trước và chuẩn bị giấy A4, chì, gơm.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mi_thuat_lop_8_tiet_21_bai_18_ve_chan_dung.doc